0

Instytucją powołana do prowadzenia zorganizowanego działania na rzecz wsparcia dla rodzin jest powiatowe centrum pomocy rodzinie. Program działania PCPR jest uchwalany przez radę powiatu, która także przyjmuje sprawozdania z wykonania planu za miniony rok.

Tak też było podczas ostatniej sesji, którą relacjonowaliśmy w naszym portalu, gdy jednym z poruszanych tematów była właśnie aktywność PCPR w Ząbkowicach Śląskich w 2017 r. Relację powiatowym radnym prezentowała Beata Mirek – dyrektor PCPR. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu, które publikujemy każdego roku w naszym portalu.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Pierwszym z tematów sprawozdania była dziedzina związana z tzw. pieczą zastępczą. Centrum organizując opiekę w rodzinach zastępczych, wypłaca m.in. świadczenia pieniężne związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej nad dziećmi, organizuje szkolenia i wsparcie dla rodzin zastępczych, dokonuje oceny sytuacji dzieci i rodzin, zgłasza dzieci do adopcji z uregulowaną sytuacją prawną, ustala odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Na skalę i znaczenie tej formy pomocy wskazują statystyki. W 2017 r. w powiecie ząbkowicki, funkcjonowały 103 rodziny zastępcze, pod opieką których przebywało 174 dzieci, z czego funkcjonowało: 59 rodzin zastępczych spokrewnionych i 32 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 127 dzieci. Było także 12 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 47 dzieci, w tym 2 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, w których opiekę znalazło 6 dzieci utworzonych zostało przez sądy rodzinne.

Pomocą PCPR objętych było ponadto 11 rodzin zastępczych dla 23 dzieci z terenu naszego powiatu. Ze strony PCPR aktywnych było 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psycholog. Ze środków własnych powiatu na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 821 692,69 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stale propaguję ideę rodzicielstwa zastępczego, które pozwala stabilizować sytuację dzieci, dla których rodzina naturalna z obiektywnych przyczyn nie może stanowić środowiska prawidłowego rozwoju.

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

W 2017 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. wydał 17 postanowień dotyczących umieszczenia 17 dzieci tymczasowo lub na stałe w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. To oznacza konieczność zapewnienia natychmiastowej i dającej rękojmię odpowiedzialności zorganizowanej przez samorząd opieki. Od 1 stycznia 2017 r. na terenie powiatu ząbkowickiego funkcjonuje 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, którymi zajmują się 3 stowarzyszenia. Stowarzyszenie „Piotruś Pan” prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Ząbkowicach Śląskich i w Targowicy. Stowarzyszenie „Kopciuszek” ma pod kuratelą Rodzinny Dom Dziecka w Przyłęku i Rodzinny Dom Dziecka w Dzbanowie. Natomiast Stowarzyszenie „Jak Nie My To Kto” prowadzi Rodzinny Dom Dziecka „Jak Nie My To Kto” w Srebrnej Górze. Łącznie pod opieką tych placówek znajdowało się 43 dzieci, a koszt z tym związany wyniósł 1 591 239,93 zł. Jednocześnie w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza terenem powiatu przebywało w 2017 r. 20 dzieci, co wynikało z braku warunków do ich przyjęcia w wymienionych placówkach. Wydatek z tego tytułu to kwota 533 883,83 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na terenie Powiatu w 2017 r. funkcjonowały 4 domy pomocy społecznej o różnych profilach, w których przebywało  łącznie 469 mieszkańców. Są to: Dom  Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. dla 118 osób somatycznie przewlekle chorych, Dom  Pomocy Społecznej w Ziębicach dla 120 osób somatycznie przewlekle chorych, Dom  Pomocy Społecznej w Henrykowie dla 73 osób somatycznie przewlekle chorych (prowadzony na podstawie umowy zlecenia  przez  Caritas  Archidiecezji Wrocławskiej) oraz Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy dla 155 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W 2017 r. umieszczono w domach pomocy społecznej na wnioski gmin 93 osoby wymagające całodobowej opieki, z tego 15 osób z terenu naszego powiatu, a 78 osób z poza naszego terenu.

W roku 2017 r. do korzystania z całodobowej opieki w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  „Nadzieja” w Bardzie centrum  skierowało 5 osób dorosłych pod opieką których znajdowało się 4 dzieci.

W 2017 r. pozyskano środki od Wojewody Dolnośląskiego na remonty placówek w wysokości 50% kosztów zadania: w kwocie 73 821,86 zł. dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy na wymianę windy w budynku „Oleńka” (całość zadania to kwota: 147.643,72 zł) oraz w kwocie 26 125 zł na remont łazienki dla pensjonariuszy w Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie oraz wymianę windy w budynku w kwocie 50.184 zł (całość zadania kosztowała 152.618 zł).

POMOC REPATRIANTOM

W roku 2017 r. przekazano 4 rodzinom repatriantów przybyłym z Kazachstanu zamieszkałych na terenie powiatu pomoc finansową na utrzymanie na studiach stacjonarnych oraz pomoc finansową na zakup artykułów żywnościowych, opału, zakupu podręczników w łącznej kwocie świadczeń 57 000 zł. Zorganizowano ponadto 2 świąteczne spotkania integracyjne.

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 r. wynosił dla powiatu ząbkowickiego 1 959 388 zł, w tym środki dedykowane na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 30 000 zł.

Przez cały 2017 r. udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 205 952,83 zł, z tego na: likwidację barier architektonicznych – 124 532,95 zł dla 15 osób (przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), likwidację barier technicznych – 56 988,01 zł dla 18 osób (m.in.: zakup podnośników, krzeseł toaletowych i łóżek ortopedycznych), likwidacja barier w komunikowaniu – 23 747,34 zł dla 11 osób (m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania). Należy dodać, iż w omawianym okresie z warsztatów korzystało 75 osób niepełnosprawnych. Roczny koszt dofinansowania warsztatów przez PFRON w 2017 r.  wyniósł 1 199 700 zł. Natomiast z dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla organizacji pozarządowych (w ramach środków PFRON) skorzystali: Polski Związek Niewidomych koło w Ząbkowicach Śląskich oraz Związek Emerytów,  Rencistów i Inwalidów w Ząbkowicach Śląskich (wycieczki, spotkania, zabawy integracyjne) na ogólną kwotę 31 460 zł z czego skorzystało 208 osób niepełnosprawnych, w tym również dzieci  i młodzież.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

W 2017 r. w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki (w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji) realizowane były programy przeciwdziałające przemocy i uzależnieniom, w których uczestniczyło 1 550 uczniów ze wszystkich placówek oświatowych.

Zrealizowany był przez PCPR jeden cykl zajęć z terapeutami (psychologiem i pedagogiem). W ramach realizowanych zajęć korekcyjno-edukacyjnych odbyło się 10 godzin spotkań indywidualnych z uczestnikami oraz 60 godzin zajęć grupowych. W zajęciach uczestniczyli sprawcy przemocy, którzy dobrowolnie zgłosili się do uczestnictwa w programie oraz osoby, które zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa. Celem przeprowadzonych zajęć była realizacja działań psychoedukacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań osób stosujących przemoc, a także edukacja sprawców przemocy. W 2017 r. w zajęciach uczestniczyło 7 sprawców przemocy, a ukończyło je 2 osoby. Na realizację ww. programu w 2017 r. pozyskano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9 336 zł (co stanowiło 100% wydatków na ten cel).

Na podstawie danych udostępnionych przez: PCPR Ząbkowice Śląskie

Komentarze

Zostaw swój komentarz