Gmina Ząbkowice Śląskie 6 lutego 2019 r. podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn.: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko Ząbkowickiej (ZKD)” – który został wybrany do dofinansowania.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła wyniki konkursu w ramach konkursu RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym na terenie OSI ZKD, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – formuła grantowa.

Oficjalnie Projekt „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko Ząbkowickiej (ZKD)” w skład, którego wchodzi Gmina Ząbkowice Śląskie znalazła się na samej górze listy rankingowej projektów, które spełniły kryteria wyboru, zostały ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania z Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej.

Projekt polegać będzie na instalacji urządzeń grzewczych, wytwarzających energię cieplną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i ograniczających niską emisję kominową.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu model realizacji projektu, jego główne założenia i wstępny harmonogram realizacji. Informacje dot. projektu można uzyskać w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Ząbkowic Śląskich, ul. 1 Maja 15, pokój nr 30 lub pod numerami telefonów: 748165347, 748165357, 748165313.

Komentarze

Zostaw swój komentarz