Starosta Ząbkowicki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich (gmina Ząbkowice Śląskie), stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

Dane dotyczące nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum, na AM- 6, jako działka nr 3/3 (Bp) o powierzchni 0,0746 ha, (KW- SW1Z/00047334/2). Nieruchomość jest użytkowana przez bezumownego użytkownika.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie / Dz. Urz. Woj. Dolnośl.  z dnia 29 stycznia 2014 r, poz. 404) przedmiotowa działka nr 3/3, AM-6, obr. Centrum Ząbkowice Śląskie położona jest w terenie o symbolu: C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacji; 03 KDGP– tereny dróg głównych przyspieszonych

„§ 37.1 UP– podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

„§ 49.1. 01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa, z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia w rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje:

  • Strefa ochrony ekspozycji SE;
  • Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;
  • Nieprzekraczalne linie zabudowy;
  • Sieć gazowa dystrybucyjna;
  • Istniejąca sieć wodociągowa

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 1119 zł plus podatek VAT (23%)słownie: jeden tysiąc sto dziewiętnaście złotych plus podatek VAT (23%)
  • Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00  w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007  BS  Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia  23 sierpnia 2019 r.

Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 30.05.2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Uczestnicy przetargu winni:

– legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

– w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

Uwagi: W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych. Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. 748162827 lub 748162862.

Ząbkowice Śląskie, dnia 26.06.2019 r.

Starosta Ząbkowicki

Komentarze

Zostaw swój komentarz