Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019

Wnioski przyjmowane będą od dnia 25.09.2019 r. do dnia 27.09.2019 r. w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl., ul. Powstańców Warszawy 7 – kancelaria ogólna (I piętro)

Kwota pozostała do rozdysponowania to około: 33.094,38 zł

W 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków wskazał 6 następujących priorytetów:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW KFS

 1. Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem  się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej  po ukończeniu kształcenia;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 1. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:

1) do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw;

2) do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla mikroprzedsiębiorstw.

UWAGA!

 • Pracodawca – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) – jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 • Pracownik – oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem jest tylko osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy. Nie jest pracownikiem osoba, która wykonuje pracę w ramach przepisów prawa cywilnego, np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też innych rodzajów umów cywilnoprawnych.
 • Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą uważa się: małżonka, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców oraz macochę i ojczyma pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności. Oznacza to, że według przyjętych definicji kształcenie ustawiczne osoby współpracującej nie może zostać sfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 1. Limit rocznego dofinansowania ze środków KFS:
W przypadku pracodawców zatrudniających: Maksymalna wysokość wsparcia ze środków KFS może być udzielona do kwoty:
do 10 pracowników

od 10 do 50 pracowników

powyżej 50 pracowników

20.000 zł

35.000 zł

65.000 zł

 

Przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa należy kierować się definicją rozporządzenia KE 659/2014, zgodnie z którą w skład personelu wchodzi także, oprócz pracowników firmy,  jej właściciel. Obliczając liczbę personelu należy podać liczbę personelu w odniesieniu do ostatniego zamkniętego roku podatkowego, obliczone w skali rocznej, z uwzględnieniem faktycznego wymiaru czasu pracy (pełne etaty).

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 1. Kompletne wnioski należy składać w terminie trwania naboru, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 do 15:30, w kancelarii ogólnej Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 7.
 2. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku, zostanie wyznaczony pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
 3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku: niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników do wniosku.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta z pracodawcą umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
 5. Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania o których finansowanie wystąpiono muszą zostać rozpoczęte w roku, na który zostały przyznane środki.
 6. Wszelkie wydatki na kształcenie ustawiczne poniesione przez pracodawcę przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy nie będą uwzględniane przy rozliczeniach.
 7. Ze środków KFS finansowane są wyłącznie koszty części dydaktycznej szkoleń, do których nie zalicza się kosztów dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, rekrutacji itp.

III. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 8. Czy pracodawca otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 r.

Uwaga!

 • W przypadku niewystarczających środków KFS urząd może zastosować dodatkowe kryteria, tj.: pierwszeństwo dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców, pierwszeństwo dla pracodawców dotychczas niekorzystających z dofinansowania w ramach KFS;
 • dopuszcza się negocjacje z pracodawcą w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usług, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 748166722 lub 748166714 oraz w pok. nr 1 (niski parter), pok. nr 14 (I piętro).

Dokumenty do pobrania poniżej:
Wniosek KFS 2019_2
Formularz-pomoc publiczna cześć A
Formularz-pomoc publiczna cześć B
Oświadczenie
Barometr zawodów-powiat Ząbkowicki 2019
Barometr zawodow – Dolnośląskie 2019
Informacja sygnalna I półrocze 2019
Monitoring zawodów deficytowych woj. dolnośląskie 2018

Komentarze

Zostaw swój komentarz