Stan oświaty w kamienieckiej gminie był głównym tematem wczorajszej sesji rady gminy. Radni wybrali także troje ławników wyłonionych przez lokalną społeczność, dokonali zmian budżetowych i dyskutowali o bieżących sprawach ważnych dla samorządu. Jednym z nich była kwestia statusu miejsko-wiejskiego gminy, wobec której w przeprowadzonych konsultacjach społecznych mieszkańcy już po raz drugi opowiedzieli się za ty, aby Kamieniec Ząbkowicki stał się miastem.

Gmina jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych i dwóch przedszkoli.

  • W Szkole Podstawowej nr 1 czynnych jest 19 oddziałów (w tym 3 gimnazjalne), w których uczy się ponad 400 dziewcząt i chłopców. Pracuje z nimi na co dzień 40 nauczycieli, wśród których najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani – jest ich 23.
  • W Szkole Podstawowej nr 2 czynnych jest 9 oddziałów, gdzie naukę pobiera prawie 190 dziewcząt i chłopców. W placówce pracuje 31 nauczycieli, wśród których 17 to nauczyciele dyplomowani.
  • Do Przedszkola Publicznego nr 1 uczęszcza ponad 90 dzieci, które są skupione w 4 oddziałach, a opiekę nad nimi sprawuje i program edukacyjny realizuje 8 nauczycieli.
  • Przedszkole Publiczne nr 2 przyjmuje ponad 70 dzieci w 3 oddziałach, gdzie zadania dydaktyczno-opiekuńcze wykonuje 6 nauczycieli.

Miesięczny koszt ucznia w roku szkolnym 2018/2019 wynosił w:

  • Szkole Podstawowej nr 1 – 945,98 zł,
  • Szkole Podstawowej nr 2 – 734,08 zł,
  • Przedszkolu Publicznym nr 1 – 720,52 zł,
  • Przedszkolu Publicznym nr 2 – 848,88 zł.

W poprzednim roku szkolnym samorząd wspierał uczniów wyróżniających się wynikami w nauce poprzez stypendia wójta gminy. Ogółem na ten cel przeznaczono prawie 39 tys. zł.

To tylko niektóre statystyki dotyczące kamienieckiej oświaty. Cały raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, a jego przedstawienie radzie gminy jest ustawowym obowiązkiem władz samorządowych każdej polskiej gminy. W dyskusji nad raportem głos zabrali dyrektorzy kamienieckich szkół: Bożena Kołodziej i Arkadiusz Albrecht. Oboje zgodnie podkreślali, że ich rady pedagogiczne ustawicznie pracują nad poprawianiem wyników nauczania oraz nad poszerzaniem oferty zajęć dla uczniów. W pytaniach radnych pojawiały się kwestie jakości wyposażenia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wójt Marcin Czerniec oraz przewodnicząca rady Bernadeta Chodasewicz dziękowali pracownikom kamienieckiej oświaty za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy, którzy w niedalekiej przyszłości podejmować będą po nas ważne role rodzinne, zawodowe i społeczne – jak zauważyła przewodnicząca.

Ławnikami zostali wybrani zgłoszeni wcześniej zgodnie z ustawowymi procedurami kandydaci: Dominik Krekora (sąd pracy), Ryszard Kleniuk i Dorota Pastuszczak (sąd rodzinny). Radni dokonali też korekty tegorocznych planów finansowych gminy zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez wójta gminy. Sesja była transmitowana, więc jej przebieg można obejrzeć w całości na video.

W części dyskusyjnej, odpowiadając na pytania radnych i publiczności, wójt Marcin Czerniec zdementował plotkę o rzekomej sprzedaży terenu tzw. ogródka jordanowskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, potwierdził wybór firmy, która obejmie budynek po byłej szkole w Doboszowicach i przekształci go w ośrodek opieki dla osób niepełnosprawnych i seniorów (nastąpić to ma do końca przyszłego roku kalendarzowego).

Marcin Czerniec poinformował o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie zmiany statusu gminy Kamieniec Ząbkowicki na gminę miejsko-wiejską. W tej ostatniej kwestii włodarz przypomniał, że zbieranie opinii mieszkańców odbyło się po raz drugi. Pierwsze miało miejsce w poprzedniej kadencji, ale mimo wyraźnego wskazania na „tak” ze strony uczestników wszystkich przeprowadzonych ponad trzy lata temu zebrań, ówczesna większość radnych odmówiła realizacji woli swoich wyborców. Tegoroczne konsultacje zakończyły się takim samym wynikiem i obecnie będzie sporządzana aktualna dokumentacja wniosku. Jeszcze w tym roku rada gminy rozpatrzy stosowny projekt uchwały, a cały pakiet wniosku trafi następnie do wojewody dolnośląskiego, który ją zaopiniuje. Ostatnim etapem będzie analiza wniosku i decyzja na szczeblu Rady Ministrów, co nastąpić powinno nie później, niż do połowy 2020 r. Gdyby wniosek został przyjęty i pozytywnie oceniony, Kamieniec Ząbkowicki odzyskałby prawa miejskie od 1 stycznia 2021 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz