Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Express Miejski (16.01.2020) podają wiadomości dotyczące cen za odbiór śmieci w gminach powiatu ząbkowickiego.

Spore zainteresowanie wywołały ostatnie podwyżki za śmieci w kilku gminach powiatu ząbkowickiego. Gdzie mieszkańcy płacą najwięcej, a gdzie najmniej? Przygotowaliśmy zestawienie, w którym porównaliśmy stawki z ubiegłego roku z tymi, które w niektórych gminach obowiązują od stycznia 2020 roku, bądź zaczną obowiązywać w kolejnych miesiącach. Obecnie do wymogów nowej ustawy z dnia 6 września 2019 roku dostosowało się pięć gmin powiatu ząbkowickiego. Włodarze dwóch z nich (gmin Ciepłowody i Ziębice) deklarują, że zrobią to w połowie, bądź nawet w III kwartale 2020 roku. Tam obowiązują więc stawki uchwalone w 2019 roku i są jednymi z niższych. Pod tym względem niekwestionowanym liderem jest jednak gmina Kamieniec Ząbkowicki, która już zdołała dostosować się do nowych wymogów, a ceny tam nadal są najniższe w powiecie i wynoszą 15,00 zł za osobę miesięcznie. Dla porównania, mieszkańcy gminy Bardo zapłacą 32,00 zł miesięcznie za osobę. W zestawieniu wzięliśmy też pod uwagę kwoty, jakie w poszczególnych gminach będą płacić mieszkańcy ignorujący obowiązek segregacji odpadów. Jedną ze zmian wprowadzonych w nowej ustawie jest właśnie obowiązek segregacji, a w przypadku niestosowania się do niego opłaty za odbiór śmieci będą znacznie wyższe.

W gminach, które przyjęły uchwały i dostosowały się do wymogów z ustawy z dnia 6 września 2019 roku, mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadających kompostowniki i tam gromadzący bioodpady mogą liczyć na bonifikatę w wysokości: Gmina Bardo – 8 zł (opłata: 24,00 zł). Nowe stawki zaczynają obowiązywać od marca; Gmina Kamieniec Ząbkowicki – 1 zł (opłata: 14,00 zł). Nowe stawki zaczynają obowiązywać od lutego; Gmina Stoszowice – 1 zł (opłata: 17,00 zł). Nowe stawki obowiązują od stycznia; Gmina Ząbkowice Śląskie – 1 zł (oplata: 27,00 zł). Nowe stawki zaczynają obowiązywać od lutego; Gmina Złoty Stok – 2 zł (opłata: 23,00 zł). Nowe stawki obowiązują od stycznia.

TV Sudecka (16.01.2020) udostępnia obszerny wywiad, jakiego udzielił włodarz Barda.

Burmistrz Barda Krzysztof Żegański podsumowuje miniony 2019 rok opowiadając o zrealizowanych inwestycjach oraz o tych, które są w planach w najbliższym czasie. Wspomina wydarzenia kulturalne oraz planuje to, o którym będzie z pewnością głośno. Nie zabraknie inwestycji w infrastrukturę drogową, turystyczno-rekreacyjną oraz w sferę sportu. Jak mówi, mieszkańcy mają powody do dumy, ponieważ gmina Bardo mocno zaznacza się na Dolnym Śląsku.

Gazeta Ząbkowicka (1.01.2020) publikuje materiał opisujący problemy budżetowe gminy Ząbkowice Śląskie z punktu widzenia opozycji.

Dochody budżetu w przyszłym roku mają wynosić 99 721 466,49 zł, w tym dochody bieżące – 93 768 647,23 zł i dochody majątkowe – 5 952 819,29 zł. Wydatki budżetu to zaś 109 992 504,49 zł, w tym wydatki bieżące – 90 988 448,58 zł i majątkowe – 19 004 055,91 zł. Różnica między dochodami a wydatkami, czyli deficyt budżetowy, to dokładnie 10 271 038,00 zł. Zostanie on pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano dokładnie 18 964 055,91 zł. Ząbkowice mają już uchwalony budżet na 2020 rok. Przeszedł on bez żadnych zmian – tak, jak go urzędnicy burmistrza przygotowali. – Jeszcze w tak spolegliwej radzie nie byłem – ocenia radny Franciszek Gawęda. Jeden z trójki opozycyjnych rajców, Franciszek Gawęda, zawnioskował o wpisanie do budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie trzech inwestycji: wykonanie chodnika na ul. Robotniczej, remont ul. Strażackiej i utworzenie zbiornika retencyjnego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy. – Na ul. Robotniczą i ul. Strażacką znalazłem po 250 tys. zł w budżecie – mówi radny Gawęda. Balatonu ząbkowickiego też nie będzie Rada jednak była przeciwna zmianom w uchwale budżetowej. Podobnie stało się z propozycją utworzenia zbiornika przy ul. Powstańców Warszawy. – W kampanii wyborczej w 2018 roku burmistrz Marcin Orzeszek wraz ze swoim ówczesnym zastępcą Piotrem Miernikiem zdecydowali o budowie zbiornika retencyjnego przy ul. Powstańców Warszawy, który ma być zarazem miejscem wypoczynku i relaksu. Biorąc pod uwagę upływający czas należałoby przystąpić do prac przygotowawczych najpóźniej w 2020 roku, tak aby ta inwestycja została zakończona w trakcie tej kadencji samorządowej. Mając również na względzie to, że byłaby to jedyna inwestycja prorozwojowa dla Ząbkowic w tym budżecie jak i w WPI, zasadnym jest ujęcie tego zadania i umożliwienie jego realizacji burmistrzowi Ząbkowic Śląskich poprzez rozpoczęcie prac nad jego budową – mówił na sesji Franciszek Gawęda. Na tę inwestycję opozycyjny radny znalazł w projekcie uchwały 770 tys. zł. – W budżecie zaplanowaliśmy wiele inwestycji na kwotę ponad 19 mln złotych. Wśród planowanych inwestycji należy wymienić m.in. rewitalizację 2 parków, dokończenie budowy krytego basenu oraz remontu budynku przy ul. Krzywej, w którym powstanie 30 miejsc żłobkowych, budowę saunarium i boiska sportowego przy SP nr 2, przebudowę dróg na terenach wiejskich (m.in. w Braszowicach, Zwróconej czy Szlarach-Hucie), podwórek czy rewitalizację cmentarza przy ul. 1 Maja – wylicza przewodniczący rady Andrzej Dominik, wyliczając też, którzy radni oprócz niego byli za budżetem: Stanisław Płachytka, Arkadiusz Wilczewski, Jacek Górowski, Piotr Rogowski, Krzysztof Cupiał, Piotr Warzocha, Błażej Sobala, Małgorzata Grzesik, Irena Szewczyk, Janusz Labok, Ryszard Pawłowski, Dorota Sierka i Bożena Gwóźdź.  Ostatecznie budżet przeszedł bez żadnych poprawek. Zakłada on spory, ponad dziesięciomilionowy, deficyt budżetowy. A to z kolei oznacza, że miasto będzie miało ogromne długi. – Skład Orzekający zwraca uwagę, że z przedłożonego wraz z projektem uchwały budżetowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zaciągnięcie zobowiązań stanowiących źródło finansowania deficytu planowanego na 2020 rok spowoduje zwiększenie kwoty długu na koniec 2020 r. w porównaniu do planowanego na III kwartał 2019 r. (z kwoty 38 453 493,97 zł do kwoty 48.724.531,97 zł) – ocenia Ewa Zarzecka, przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. – Skład Orzekający wyraża pogląd, że sfinansowanie deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu nie spowoduje przekroczenia ustawowo określonych granic zadłużenia, o ile zrealizowane zostaną prognozowane wielkości budżetowe.

Doba (17.01.2020) odnotowuje remont książnicy w Ziębicach.

16 stycznia w Ziębickim Centrum Kultury podsumowano pierwszy etap remontu, który realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Przypominamy, że wniosek złożony przez Ziębickie Centrum Kultury zajął 3. miejsce w Polsce. W ramach projektu przyznano ziębickiej instytucji dofinansowanie w kwocie blisko miliona złotych. Spotkanie rozpoczął Mirosław Masłowski, dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury, który opowiedział o realizowanym projekcie, który na tym etapie obejmował modernizację podjazdu oraz instalację windy, aby zapewnić dostęp do biblioteki osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Uroczystego przecięcia wstęgi, a tym samym symbolicznego zniesienia bariery dla osób z niepełnosprawnością dokonali dzisiaj: Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz oraz pan Antoni Chołodniak. Podczas spotkania zaprezentowano nowy logotyp Biblioteki Publicznej. Uroczystej prezentacji dokonał kierownik jednostki pan Sebastian Polak.

Przegląd Powiatowy (14.01.2020) podaje wiadomość o nowym wyposażeniu szkół w gminie Ząbkowice Śląskie.

Placówki oświatowe w Gminie Ząbkowice Śląskie wzbogaciły się o wiele nowego sprzętu edukacyjnego, przeprowadzone zostały także remonty w przedszkolach, dzięki czemu znacząco podniosła się jakość edukacji w gminie Ząbkowice Śląskie. Do Przedszkola Publicznego nr 4 został zakupiony “magiczny dywan”, Przedszkole Publiczne nr 5 wzbogaciło się o tablicę interaktywną, a żłobek zostanie doposażony w zabawki, meble, leżaki i mnóstwo innego, niezbędnego sprzętu. Na wakacjach przeprowadzono także remonty w przedszkolach, m.in. wyremontowano łazienki i sale zajęciowe. Dużymi inwestycjami były także m.in. przebudowa dachu na szkole w Zwróconej i budowa boiska sportowego przy SP nr 1.

DKL 24 (15.01.2020) zapowiada nowe wydarzenie integrujące społeczność gminy Bardo.

W połowie sierpnia w miasteczku po raz pierwszy odbędzie się festiwal piernika. Mieszkańcom i gościom przypomni się, że w Bardzie – znacznie wcześniej niż np. w Toruniu – zajmowano się tego rodzaju piekarnictwem i szkolono czeladników. – Generalnie to na dzisiejszym Dolnym Śląsku piernikarstwo kwitło dość wcześnie. Także w Bardzie, w którym za czasów niemieckich istniało nawet kilka fabryczek – mówi burmistrz Krzysztof Żegański. – I teraz ta działalność u nas zostanie przywrócona, bo w jednym z budynków na rynku właśnie powstaje piernikarnia. Jedną z postaci tego wydarzenia zaplanowanego na 15 sierpnia br., będzie Magdalena Topolanek. Jak przyznaje – ulega namowom etnografów i przywraca w Bardzie coś, co m.in. w średniowieczu je rozsławiało wśród licznych pątników. Wyjeżdżali z niego nie tylko uduchowieni, ale z pamiątkami w postaci pierników. W budynku najstarszej bardzkiej piernikarni o nazwie Ponik Kuchenfabrik Robert Gerlich postanowiłam ulokować swoją fabryczkę. Chcę, aby wszyscy czerpali z niej radość – dodaje p. Magdalena.

Miasto 2077 (17.01.2020) pisze na temat drogi dzieci do szkół – daje do myślenia…

Dzieci i samochody nie pasują do siebie. Dzieci relatywnie częściej niż dorośli giną w wypadkach samochodowych. Intensywny ruch samochodowy uniemożliwia im zabawę na pobliskich ulicach. Z kolei tam, gdzie okolica jest zdominowana przez samochody i brakuje miejsca na spacery i zabawy na dworze – u dzieci obserwuje się wyższy poziom otyłości, co – jak wiadomo – nie wychodzi na dobre. Okazuje się, że samochody osłabiają również ich poczucie orientacji we własnej okolicy i poczucie więzi z sąsiadami. Aby to sprawdzić, Bruce Appleyard wybrał dzieci z dwóch grup różniących się pod względem miejscem zamieszkania. Jedną grupę stanowiły dzieci mieszkające tam, gdzie samochodami jeździ się raczej niewiele i gdzie infrastruktura umożliwia samodzielne poruszanie się  pieszo lub na rowerze. W drugiej grupie znalazły się dzieci, które mieszkają w miejscach, gdzie bez samochodu trudno się poruszać i gdzie dzieci są niemal wyłącznie wożone samochodami przez dorosłych. Wykorzystując technikę zwaną kognitywnym mapowaniem, poprosił 9- i 10-latków, by narysowali mapę swojej okolicy, zaznaczając punkty takie jak szkoła, domy kolegów i koleżanek oraz inne miejsca, które szczególnie lubią lub wręcz przeciwnie – których nie lubią. Emocje związane z poszczególnymi miejscami na mapie wyrażone były kolorami: niebezpieczeństwo – czerwonym, niechęć – pomarańczowym. Wyniki? Dzieci z okolic o dużym natężeniu ruchu samochodowego znacznie częściej wyrażały poczucie zagrożenia i niechęci. Ich mapy były nie tylko znacznie bardziej czerwone i pomarańczowe, ale i o wiele mniej szczegółowe. Dzieci mieszkające tam, gdzie jeździ mniej samochodów, wskazywały więcej miejsc, gdzie się bawią i które lubią. Ich mapy zawierały też wyraźnie więcej detali: ulic, domów, drzew. Chodzi nie tylko o to, że drzew w ich okolicy było więcej. Dzieci „skazane na samochody” często również miały wokół siebie drzewa – po prostu nie zwracały na nie uwagi. Jak zauważa Appleyard, wprawdzie w wielu miejscach dokonano dużego postępu pod względem poziomu bezpieczeństwa na ulicach, ale często odbyło się to kosztem usunięcia z nich pieszych. Z przeprowadzonej w USA ankiety wynika, że o ile 71% rodziców w swoim czasie chodziło lub jeździło na rowerze do szkoły, 82% obecnie zawozi dzieci do szkoły samochodem.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz