Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.: „Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0+000-0+216 [Intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018r]”…

za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez: ROKAM II Radosław Rosiński Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: „ROKAM II” Radosław Rosiński Koźmice otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SIWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Pełna treść zawiadomienia

Komentarze

Zostaw swój komentarz