Decyzja o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Elżbietą Cwek wywołało najostrzejszy spór w gronie kamienieckich radnych w trakcie ostatniej sesji. Raporty o stanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz o działalności Centrum Integracji Społecznej, choć dotyczyły znacznie szerszego kręgu zainteresowanych, przeszły znacznie łagodniej przez forum gminnego samorządu.

Informację o ubiegłorocznej działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – noworudzkiego operatora sieci „wod-kan” przedstawił Mariusz Małek. Co do zasady wypowiedź reprezentanta ZWiK-u nie zawierała żadnych nowych informacji i chyba właśnie to sprawiło, że radni zadawali referentowi szereg pytań. Ich wspólnym mianownikiem był postulat zwiększenia nakładów inwestycyjnych spółki na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Jednym z poruszonych wątków stanowiła kwestia przejęcia przez ZWiK sieci kanalizacyjnej, którą obecnie konserwuje kamieniecki samorząd, podczas gdy opłaty za odbiór nieczystości stałych w całości spływają do Nowej Rudy.

Marek Błasik – szef Centrum Integracji Społecznej omówił statystyki i efekty działalności tej wyjątkowej w skali powiatu ząbkowickiego jednostki organizacyjnej skupionej na niwelowaniu negatywnych skutków długotrwałego bezrobocia. Jak zauważył mówca, dzięki bardzo dobrej organizacji wewnątrz CIS oraz wydatnej pomocy władz kamienieckiej gminy, udaje się utrzymać wysoką efektywność centrum. Przekłada się to równolegle na pożyteczne zagospodarowanie czasu osób pozostających bez zatrudnienia, służy ich wsparciu materialnemu, a jednocześnie umożliwia realizacje zadań ważnych z punktu widzenia potrzeb całej gminy.

W części roboczej sesji – transmitowanej przez internet – rada gminy uchwaliła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i tegorocznym budżecie, a także o udzieleniu pomocy samorządowi powiatu ząbkowickiego na modernizację wyposażenia i oprogramowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Unowocześnienie technologii, jaką ma dysponować ta agenda starostwa ząbkowickiego będzie mieć praktyczne zastosowanie przy wymianie online danych zawartych w ewidencji nieruchomości. Radni odrzucili skargę na działalność wójta gminy i zgodzili się na przyjęcie uchwał regulujących opłaty targowe oraz innych z zakresu bieżącego funkcjonowania gminy.

Kontrowersje wzbudziła uchwała o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Elżbietą Cwek. Radna jest na co dzień pracownikiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim. W wyniku zmian organizacyjnych tej placówki, mających wejść w życie od roku szkolnego 2019/20 – jak wyjaśniła dyrektor szkoły Bożena Kołodziej – zaszła potrzeba zredukowania liczby etatów pedagogicznych. Przesunięcie czworga nauczycieli w tzw. „stan nieczynny” oznacza, że będą oni mogli skorzystać z mechanizmu świadczenia kompensacyjnego do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych. Jak mówiła pani dyrektor, wypowiedzenie stosunku pracy zastosowane wobec innych nauczycieli byłoby równoznaczne z utratą stałych środków utrzymania. Jedną z czterech osób, jakie mieszczą się w przyjętych przez dyrekcję kryteriów redukcji zatrudnienia koniecznej z powodu zmniejszenia się liczby uczniów w szkole, jest Elżbieta Cwek. Jako radna jest chroniona immunitetem, którego zdjęcie jest możliwe tylko za zgodą rady, której jest członkiem. Poza tą procedurą istniała jeszcze kilkunastoletnia osłona Elżbiety Cwek z racji funkcji pełnionych przez nią w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Stanowisko nieobecnej na sesji radnej Elżbiety Cwek (w dniu, gdy odbywała się sesja, przebywała jako opiekunka na wycieczce szkolnej) odczytał radny Marcin Wróbel. W oświadczeniu tym radna napisała m.in.: „W mojej ocenie zawarta w uzasadnieniu do projektu uchwały teza, iż powodem rozwiązania ze mną stosunku pracy są wyłącznie względy natury organizacyjnej tj. konieczność dostosowania ilości i struktury zatrudnienia kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 do liczby oddziałów a także uczniów i dlatego nie ma możliwości utrzymania dotychczasowej liczby nauczycieli odbieram to jako atak na moją osobę, który moim zdaniem ma swoje podłoże przede wszystkim w pełnionej przeze mnie drugą już kadencję, funkcji radnego”. W dalszej części pisma Elżbieta Cwek podniosła argumentację związaną z jej wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz – jak twierdziła – naruszaniem przysługujących jej praw pracowniczych.

Radni stosunkiem głosów 9:4 podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Elżbietą Cwek. Tym samym dalsze ustalenia dotyczące statusu radnej w jej miejscu pracy należą do pracodawcy.  Pod koniec sesji doszło także do polemiki pomiędzy dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jolantą Kużdżał a radnym Edwardem Szulinem. Ten ostatni permanentnie ponawia wnioski o rozmaite informacje powołując się na rzekomo należne mu prawo do informacji publicznej. Swoje wnioski formułuje w sposób odbiegający od zasad korespondencji z instytucjami publicznymi, a jego epistoły nacechowane są osobistymi odniesieniami do adresatów tych pism. Jednym z nich jest dyrektor GCK i dlatego Jolanta Kużdżał bardzo taktownie zaapelowała do radnego o powściągliwość. Edward Szulin odpowiedział opryskliwie i zapowiedział składanie kolejnych wniosków.

Komentarze

Zostaw swój komentarz