Po decyzji ministra obrony narodowej od miesiąca trwa formowanie 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pierwszym zadaniem nowo wyznaczonego dowódcy 16 płk. Artura Barańskiego jest skompletowanie dowództwa i sztabu brygady oraz pierwszego batalionu lekkiej piechoty tak, aby już na przełomie 2019 i 2020 roku uzyskać zdolność do szkolenia ochotników. 161. Batalion Lekkiej Piechoty część swoich sił i środków będzie miał także w Kłodzku.

Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Wojska Obrony Terytorialnej to dla mnie wojewody dolnośląskiego dodatkowe i bardzo mocne wsparcie dla całego systemu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. Terytorialsi to nowy rodzaj sił zbrojnych, złożony z ochotników, którzy chcą służyć Ojczyźnie – mówił mediom podczas briefingu prasowego wojewoda Paweł Hreniak.

Wojska Obrony Terytorialnej to obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Stanowią one komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Tworzenie nowego rodzaju Sił Zbrojnych to poważne przedsięwzięcie, dlatego przebiega etapowo i systematycznie. Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służbę pełni niemal 23 tys. żołnierzy. Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły 53 tys. żołnierzy na terenie całego kraju.

Siedziba dowództwa dolnośląskiej brygady WOT znajduje się we Wrocławiu w koszarach wojskowych przy al. Generała Józefa Hallera. Docelowo brygadę będą tworzyć trzy bataliony lekkiej piechoty. Podczas briefingu wojewoda Paweł Hreniak przedstawił dowódcę brygady płk. Artura Barańskiego. Zainteresowani służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej, którzy od dłuższego czasu oczekiwali na możliwość wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego na terenie województwa dolnośląskiego, mogą udać się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień i zgłosić swoją gotowość poprzez wypełnienie stosownych dokumentów.

O służbę w WOT może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony, o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji
 • posiada wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Kryterium wiekowe dla żołnierzy Obrony Terytorialnej (żołnierzy OT) – zawarte jest w Ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i wynosi:

 • 18 – 63 lata dla oficerów i podoficerów;
 • 18 – 55 lat dla szeregowych.

Żołnierze zawodowi zainteresowani pełnieniem służby w dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, zgłaszają swoją kandydaturę do dowódcy jednostki WOT. Jeżeli jednostka dysponuje wolnymi stanowiskami służbowymi, a żołnierz spełnia wymagania kwalifikacyjne, dowódca jednostki przeprowadza z kandydatem rozmowę kadrową, z której sporządzana jest notatka służbowa. W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy, żołnierz zawodowy występuje drogą służbową do organu uprawnionego do wyznaczenia na stanowisko służbowe (Minister Obrony Narodowej, Dowódca Generalny RSZ) z wnioskiem o wyznaczenie na zaproponowane stanowisko służbowe oraz załącza do wniosku notatkę z rozmowy kadrowej.

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej powinien zgłosić się ponadto do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, w której składa stosowne dokumenty do powołania w danym korpusie kadry zawodowej.

Komentarze

Zostaw swój komentarz