0

Rusza już nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019.

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy wnioski przyjmowane będą od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie PUP w Ząbkowicach Śląskich – ul. Powstańców Warszawy 7 – kancelaria ogólna (I piętro)

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2019 r.:

W 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków wskazał 6 następujących priorytetów:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Więcej informacji po kliknięciu TUTAJ

Komentarze

Zostaw swój komentarz