0

Liczba osób pozostających bez pracy na terenie Powiatu Ząbkowickiego w ciągu 2015 roku zmniejszyła się o 3,9%. To oznacza, że bez pracy pozostaje jednak nadal ponad 3300 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, a liczbę tę należy skorygować in plus o osoby niezarejestrowane oraz in minus o tych, którzy podejmują pracę zarobkową w tzw. „szarej strefie”.  Przypomnijmy, że na koniec 2015 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 9,8%, dla Województwa Dolnośląskiego 8,6%.

Bieżącą sytuację na rynku pracy w naszym powiecie omawiała podczas (relacjonowanej wczoraj przez nasz portal) sesji Rady Powiatu w ubiegłym tygodniu Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Składając informację samorządowcom, zwróciła m.in. uwagę na ważny fakt, iż rynek pracy nie jest regulowany przede wszystkim, a tym bardziej wyłącznie, przez kierowaną przez nią instytucję. Zadaniem urzędu pracy jest bowiem zarówno aktywizowanie bezrobotnych, jak i dostarczanie pracodawcom instrumentów motywujących do zatrudniania. Nieodzowne jest jednak uwzględnianie tego, że podejmowanie pracy, szczególnie poza miejscem stałego zamieszkania, wiąże się z koniecznością odbywania codziennych podróży na duże niekiedy odległości, co przy skromnym stanie infrastruktury komunikacyjnej, napotyka na znaczące trudności i nie zachęca potencjalnych pracowników do podejmowania tego wysiłku. W ogólnej liczbie bezrobotnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego najwięcej, bo 30,1% stanowią mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie, a najmniej mieszkańcy Gminy Ciepłowody 5,7%.

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się tzw. „profilowaniem” bezrobotnych, aby skuteczniej prowadzić aktywizację tych osób. Stosowane są trzy „profile”: bezrobotni aktywni bezrobotni wymagający wsparcia i bezrobotni oddaleni od rynku pracy. W ubiegłym roku „profilowaniem” objęto w Ząbkowicach Śląskich ponad 3 tys. osób, a dominował drugi z wymienionych wyżej „profili”. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych przeważają (wg statystyk na 31 grudnia 2015 r.) osoby w wieku 25 – 34 lata. Najwięcej bez pracy jest osób, które swoją edukację zatrzymały na poziomie gimnazjów lub niżej, a najmniej wśród tych, którzy ukończyli studia wyższe. Istotną, ze względów społecznych, grupą bezrobotnych są osoby niepełnosprawne, których było w ubiegłym roku ponad 200, a bezpośrednim wsparciem w postaci zatrudnienia (w różnych formach) objęto 144 osoby.

W 2015 r. Powiat Ząbkowicki na realizację programów promujących zatrudnienie i łagodzących skutki bezrobocia, z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy pozyskał prawie 12 mln zł. Kwoty te, w rozbiciu na różne realizowane projekty oznaczały aktywizację zawodową łącznie dla prawie 2000 osób. Wprawdzie w tej puli przeważały formy okresowego zaangażowania, ale i tak oznaczało to nie tylko realne zasilenie materialne dla osób bezrobotnych i ich rodzin, ale też wzmacniało znaczenie aktywności zawodowej tych ludzi. Nie mniej ważne było udzielanie rzeczowej i rzetelnej informacji o możliwości uzyskania pracy poza granicami Polski. W 2015 r. PUP dysponował poprzez system „Eures” ponad 1,5 tys. ofertami pracy, a doradztwa w tym zakresie skorzystało ponad 3,1 tys. osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich publikuje wszystkie aktualne informacje dotyczące lokalnego rynku pracy na swojej nowej stronie internetowej, gdzie – zarówno pracobiorcy, jak i pracodawcy – mogą uzyskać wszelkie komunikaty związane z dostępnymi środkami pomocowymi oraz innymi instrumentami wspomagającymi rynek pracy.

Komentarze

Zostaw swój komentarz