0

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Jak informuje wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie do utworzenia i wyposażenia Centrum (Moduł I) oraz do bieżącego funkcjonowania (Moduł II).

Kwota wsparcia finansowego w Module I – Utworzenie i wyposażenie Centrum wynosi do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania, z następującymi zastrzeżeniami:

  • dla zadania utworzenia Centrum (budowa, zakup, przebudowa, remont lokalu) wraz z kosztami dodatkowymi – koszt 1 m2 powierzchni obiektu nie może być wyższy niż cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanej w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779 oraz z 2018 r. poz. 2529) w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wydano pozwolenie na budowę (przebudowę lub remont), powiększony o maksymalnie 15% z tytułu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy czym powierzchnia Centrum nie powinna przekroczyć 500 m2;
  • dla zadania zakupu sprzętu i wyposażenia Centrum – nie może być wyższa niż 10 000,00 złotych na 1 miejsce przeznaczone dla uczestnika Centrum, przy czym liczba miejsc przeznaczonych na pobyt całodobowy w Centrum nie powinna przekroczyć 20.

Wysokość wsparcia finansowego w Module II – Funkcjonowanie Centrum wynosi:

  • w zakresie usług dziennych – nie więcej niż 20,00 złotych za godzinę pobytu na 1 uczestnika Programu (maksymalnie do 8 godzin pobytu);
  • w zakresie usług całodobowego zamieszkania – nie więcej niż 5 000,00 złotych miesięcznie na 1 uczestnika Programu.

Centra opiekuńczo-mieszkalne uzupełnią system wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Ogłoszenie oraz wymagane dokumenty znajdują się pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

Terminy naboru wniosków:

  • gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r.
  • wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – sukcesywnie od daty wpływu do Wojewody w ciągu jednego miesiąca.

Termin rozpatrzenia wniosków: minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku od Wojewody.

Poprzez: duw.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz