0

Kryty basen w Ząbkowicach Śląskich to tak samo oczekiwane, jak i kontrowersyjne przedsięwzięcie. Po omówionych wcześniej wątkach planistycznych i budżetowych, tym razem analizujemy istotne kwestie związane z funkcjonowaniem obiektu, jaki ma być oddany do użytku w 2019 r.

PO 7 LATACH…

Realizacja tego pomysłu, co wykazaliśmy w części pierwszej raportu, trwa od jesieni 2010 r., choć faktyczne działania w tym kierunku magistrat zainicjował na początku 2014 r. Z części drugiej raportu wynika natomiast, że łączny poziom już zaangażowanych przez gminę środków na budowę ząbkowickiej pływalni to kwota 18 372 695,05 zł, choć jeszcze w 2014 r. padały zapewnienia, że wartość inwestycji nie przekroczy 15 000 000 zł.

 • W listopadzie 2017 r. zaciągnięto komercyjny kredyt w wysokości 3 500 000 zł, a koszt jego obsługi wyniesie 678 776,24 zł. Ma to związek z budżetem budowy basenu zapisanym w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Ustalono w nim limity wydatków na budowę pływalni na lata 2017 – 2019 i na rok bieżący wyznaczono kwotę 5 000 000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami basen ma być oddany do użytku do października 2019 r.
 • Do chwili obecnej gmina pozyskała 100 000 zł (spożytkowanych w 2015 r. na częściowe sfinansowanie jednego z elementów przygotowania terenu pod realizowaną już budowę obiektu).
 • Wiadomo również o nieskutecznych – jak dotąd – zabiegach burmistrza i jego służb w kierunku pozyskania znaczących środków dotacyjnych na projekt, którego koszt z oczywistych względów przekracza własne zasoby budżetu gminy.
 • Suma środków, o jakie gmina ubiegała się to kwota 13 499 104,11 zł, ale obie aplikacje (składane w 2015 i 2016 r.) nie przyniosły pozytywnego efektu. Gmina nie skorzystała z programu „Dolnośląskie Delfinki”, którego operatorem jest samorząd województwa dolnośląskiego gwarantujący współfinansowanie budowy standardowych pływalni szkolnych.

…. I ZA 2 LATA

Poza aspektami planistycznymi i budżetowymi dotyczącymi projektu pod nazwą „budowa krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich”, pod uwagę należy wziąć również kwestie racjonalności samego projektu i perspektywy funkcjonowania obiektu.

 • W przetargowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę krytej pływalni przewidziano, że należy zaprojektować i wykonać basen kryty dla następujących założeń funkcjonalnych: basen pływacki o wymiarach 25,0 x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 2,00 m z sześcioma torami pływackimi. W obowiązujących od 2013 r. przepisach Światowej Federacji Pływackiej (FINA) szerokość jednego toru wynosi 2,5 m. (bez lin oddzielających), a po przemnożeniu tej szerokości przez liczbę 6 projektowanych torów mamy szerokość 15 m. Do tego jeszcze dodać należy wymagane przez FINA po 0,2 m szerokości po brzegach torów skrajnych. Projekt będzie więc wymagał korekty lub ząbkowicka kryta pływalnia nie będzie mogła podejmować organizacji kwalifikowanych imprez w dziedzinie sportów pływackich. To z kolei eliminuje potencjalne źródło dochodów wpływających na bilansowanie kosztów utrzymania obiektu. Korekta projektu wygeneruje kolejny koszt, a rezygnacja z korekty ograniczy potencjalne dochody z tytułu organizacji imprez sportów kwalifikowanych.
 • Z treści ogłoszenia przetargowego wynika, że zakres prac zleconych wybranemu w przetargu wykonawcy pomija dostarczenie i instalację elektronicznego systemu obsługi klienta. Oznacza to konieczność poniesienia kosztów zakupu i montażu takiego systemu w oddawanym do użytku obiekcie, które orientacyjnie mogą wynieść od 100 000 zł do 500 000 zł.
 • Po zakończeniu budowy basenu i zagospodarowaniu terenu otaczającego obiekt konieczna stanie się przebudowa ciągu jezdnego i chodników w odcinku ul. Janusza Kusocińskiego, która prowadzi do terenu, gdzie powstanie obiekt. Wydatki te nie będą mogą kosztować od 500 000 zł do 1 500 000 zł w zależności od zakresu robót i wybranych rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych.
 • W promieniu 30 minut jazdy samochodem od centrum Ząbkowic Śląskich znajduje się 6 krytych pływalni: Kłodzko, Polanica Zdrój, Bielawa, Strzelin, Dzierżoniów, Nowa Ruda Słupiec. Żaden z tych obiektów nie utrzymuje się tylko z przychodów ze sprzedaży wejściówek czy organizacji imprez pływackich, co dla właściciela obiektu oznacza konieczność systematycznego dofinansowywania bieżącego budżetu placówek oraz planowania nakładów na konserwacje i modernizacje.
 • Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich została przedstawiona jako pomysł na rozwój miasta i podniesienie jakości życia mieszkańców gminy. Nie przedstawiono jednak publicznie przewidywanej formuły organizacyjnej oraz kalkulacji związanych z utrzymaniem obiektu oraz pokrywaniem kosztów obsługi zobowiązań kredytowych zaciągniętych na pokrycie wydatków związanych z realizacją i wdrożeniem całego projektu.
 • Wbrew pierwotnym deklaracjom zgłaszanym m.in. podczas tzw. „konsultacji społecznych” projekt w niedostatecznym stopniu uwzględnia potencjał związany z pozyskiwaniem i obrotem odnawialnymi źródłami energii, co umożliwiłoby sięgnięcie po dotacje z Unii Europejskiej (preferującej w obecnej perspektywie budżetowej projektu z dziedziny OZE) i w konsekwencji mogłoby systemowo obniżać koszty funkcjonowania basenu.
 • Nie udzielono odpowiedzi na publicznie stawiane pytania dotyczące: planowanych rocznych kosztów funkcjonowania basenu i ich specyfikacji, prognozowanych rocznych przychodów z funkcjonowania basenu i ich źródeł, kalkulowanych cen biletów wstępu na basen. Nie ma też żadnej informacji o przewidywanych wydatkach budżetu gminy dedykowanych formalnie np. dla szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na zajęcia prowadzone w basenie.

PODSUMOWANIE  

Nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów zasługujących na analizę, wybraliśmy problemy najpilniejsze.

Nadal zakładamy, że szef magistratu wraz z urzędnikami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przełamie złą passę i zdobędzie nie mniej 50% kwoty niezbędnej do pokrycia wszystkich kosztów zadania, jakiego Marcin Orzeszek podjął się siedem lat temu, obejmując 13 grudnia 2010 r. stanowisko burmistrza Ząbkowic Śląskich. Jest już bowiem półmetek drugiej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, znaczące jest zaangażowanie samorządu wojewódzkiego oraz agend rządowych we wsparcie innowacyjnych projektów poprawiających jakość życia.

Decyzja o budowie basenu już zapadła, co nie oznacza, że nie można i nie warto analizować każdego aspektu przedsięwzięcia. Ze względu na olbrzymią skalę finansową i dalekosiężne skutki podjęcia projektu (wykraczające poza jedną i więcej kadencji samorządu), za warunek prawidłowości decyzji uznać należy transparentność przy ich podejmowaniu, jeśli kryty basen w Ząbkowicach Śląskich ma się przyczynić do rzeczywistej poprawy jakości życia mieszkańców.

Komentarze

Zostaw swój komentarz