0

W pierwszej części raportu na temat budowy krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich, omówiliśmy poniesione dotąd wydatki. Przypomnijmy, że na przestrzeni lat 2014 – 2017 koszty poniesione przez gminę wyniosły 561 959,05 zł. Pod koniec września br. podpisana została umowa o wartości 17 480 736 zł na budowę basenu, który ma być oddany do użytku w październiku 2019 r.

DWIE STRONY MEDALU

Jak w każdym projekcie inwestycyjnym, mamy do czynienia z dwoma aspektami realizowanego zadania: kosztami i  źródłem ich pokrycia. Mowa jest jedynie o budżecie inwestycji, a nie utrzymaniu obiektu czy też wydatkach, jakie będą konieczne dla jego sprawnego funkcjonowania.   

Po pierwsze inwestor (w tym przypadku gmina Ząbkowice Śląskie) musi oszacować koszty – na ten temat pisaliśmy w naszym portalu tydzień temu. Po drugie należy ocenić zdolność do sfinansowania projektu i tej kwestii chcemy poświęcić dzisiaj uwagę.

  • W styczniu 2015 r. zgłoszono zadanie do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017”. Środki na dofinansowanie budowy basenu miały pochodzić ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Wnioskowano o przyznanie 3 300 000 zł. W grudniu 2015 r. minister podpisał umowę o dofinansowaniu zakreślając termin zakończenia zadania do 30 października 2017 r. Ze względu na brak wyników dwóch kolejnych postępowań przetargowych, w grudniu 2016 r. gmina wystąpiła o aneksowanie umowy i aktualnie oczekuje stanowiska ministerstwa co do kolejnego przedłużenia terminu wybudowania basenu i co do wartości dotacji – w chwili publikowania niniejszego tekstu decyzji ministerstwa nie ma, co oznacza, że po stronie źródeł finansowania inwestycji należy dzisiaj wpisać: 0,0 zł.
  • W maju 2016 r., opracowując aplikację o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020, ubiegano się o dotację w kwocie 10 199 104,11 zł. Ocena formalna wniosku była negatywna, gdyż nie spełniał on kryteriów obligatoryjnych. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z 23 stycznia 2017 r. To oznacza, że po stronie źródeł finansowania inwestycji należy w chwili obecnej po raz kolejny wpisać: 0,0 zł.
  • W maju 2015 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zarządzanego przez ministra sportu i turystyki) pozyskano 100 000 zł. Kwotę tę przeznaczono na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do działki, gdzie ma być wybudowany basen, za co w czerwcu 2015 r. zapłacono w sumie 305 439,58 zł Przedsiębiorstwu Wodno-Melioracyjnemu z Ząbkowic Śląskich.

CIERPLIWOŚĆ PAPIERU

Według stanu z dnia niniejszej publikacji po zsumowaniu już poniesionych kosztów, wartości umowy zawartej z wykonawcą oraz planowanych kosztów zatrudnienia inspektora nadzoru – cena przedsięwzięcia pod nazwą „budowa krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich” na obecnym etapie już podjętych decyzji wynosi 18 372 695,05 zł.

7 sierpnia 2017 r., rada miejska wyraziła zgodę na korektę wieloletniej prognozy finansowej, gdyż bez tej decyzji burmistrz nie mógłby zatwierdzić wyników przetargu na wybór wykonawcy krytej pływalni. W trzecim postępowaniu przetargowym zamierzano wydać 17,2 mln zł, a decyzją większości radnych kwota wydatków na budowę basenu wzrosła do ponad 17,8 mln zł.

Dlaczego? Otóż najniższa oferta w trzecim przetargu była wyższa od pierwotnego limitu wydatków na ten cel o ponad 330 tys. zł. „Brakującą” kwotę oraz wcześniej nie wskazywane w szacunkach całego projektu koszty zatrudnienia inspektora nadzoru, wynoszące również 330 tys. zł, „znaleziono” poprzez dopisanie w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 i 2019: wzrostu planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, zwiększenia planowanego kredytu i zwiększenia kwoty wolnych środków.

W uzasadnieniu tej uchwały burmistrz napisał ponadto, że: „w związku z niewyrażeniem zgody na dzień dzisiejszy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wydłużenie z cyklu 2-letniego na cykl 3-letni okresu realizacji inwestycji (…) dokonano zmniejszenia planowanej na rok 2017 wysokości przyznanej dotacji w kwocie 2 400 000 zł”. To sformułowanie od sierpnia do dzisiaj nadal jest aktualne, co zaznaczyliśmy wyżej, omawiając starania gminy o dotacje zewnętrzne na budowę krytej pływalni.

ODPORNOŚĆ KASY GMINNEJ

W obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej gminy zapisano, iż łączne nakłady w latach 2016 – 2019 mogą wynieść nie więcej, niż 18 004 860 zł (na rok 2017 założono 5 000 000 zł, na rok 2018 – 6 600 000 zł, a na rok 2019 zaplanowano wydatki do limitu 6 220 000 zł).

  • 13 października 2017 r., nowelizując budżet gminny na rok 2017, rada miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie w tym roku kredytu długoterminowego w wysokości 5 346 346,01 zł z maksymalnym terminem spłaty w kwietniu 2032 r.
  • 29 listopada 2017 r., po przeprowadzonym przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 3 500 000 zł, za najkorzystniejszą uznano ofertę Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. Uwaga: była to jedyna oferta, koszt jej obsługi wyniesie 678 776,24 zł, a termin spłaty ostatniej raty zobowiązania upłynie w kwietniu 2031 r.
NINIEJSZY RAPORT BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ

Komentarze

Zostaw swój komentarz