Tworzenie przestrzeni osobistego rozwoju w ramach zintegrowanego doradztwa zawodowego dla młodzieży – to temat sympozjum zorganizowanego przez Fundację „Imago” w partnerstwie z ząbkowickim Powiatowym Urzędem Pracy. Konferencja odbyła się wczoraj w Srebrnej Górze, a jej uczestnikami byli pracownicy urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, centrów integracji społecznej, instytucji oświaty i pomocy społecznej z Dolnego Śląska.

Fundacja „Imago” z Wrocławia realizuje innowacyjny projekt aktywizacji zawodowej adresowany do osób młodych. Metoda prowadzenia poradnictwa „opartego na nadziei” (Hope-filled engagement), której autorem jest prof. Norman Amudson polega na obejmowaniu klienta instytucji doradczych zakresem oddziaływania obejmującym wszelkie istotne dla danej osoby sfery jej życia. Istotą tego innowacyjnego rozwiązania jest – według omawiających ją ekspertów – wywołanie u młodego człowieka świadomej i racjonalnej decyzji o chęci osobistego rozwoju. Bazą tej postawy ma być nadzieja, której deficyt można uznać za jedną z najsilniejszych przyczyn niechęci do stawienia czoła przeciwnościom związanym m.in. z edukacją i aktywnością zawodową. Na jednej z prezentowanych wczoraj plansz (widocznych w poniższej galerii zdjęć) pokazano współczesne trendy cywilizacyjne zmieniające zachowania ludzi wchodzących w dorosłość i samodzielność. Stawia to doradców zawodowych wobec nowych wyzwań i wymaga indywidualizacji pracy z klientami.

W opinii ekspertów adaptujących te rozwiązania na gruncie polskim, formuła relacji pomiędzy „radzącym się” a doradcą nie może być sprowadzana jedynie do formalnych procedur, ale ma wywołać zaangażowanie klienta w proces nakierowany na osobiste zaangażowanie w wybór drogi indywidualnego rozwoju. W ramach partnerstwa z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz innymi podmiotami zajmujących się rynkiem pracy, przy udziale ekspertów zagranicznych, Fundacja „Imago” pilotażowo wdrażała tę metodę na terenie trzech województw. Celem wczorajszego meetingu było omówienie metody i podsumowanie efektów projektu na terenie Dolnego Śląska. Dokumentację tego projektu można nieodpłatnie pobrać w serwisie internetowym fundacjaimago.pl

Przybyłych na spotkanie powitali starosta ząbkowicki Roman Fester oraz Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Wprowadzenia do tematyki sympozjum dokonał i poprowadził je Piotr Kuźniak – prezes Fundacji „Imago”. Referaty poświęcone konstruktywistycznym metodom doradztwa zawodowego wygłosiły Magdalena Stempska i Barbara Górka – ekspertki fundacji. Kolejnym prelegentem był Timo Spangar, który mówił o fińskiej praktyce poradnictwa kariery dla młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji (czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu). W dalszej części spotkania refleksjami o dobrych praktykach poradniczych oraz zastosowaniach „metod amundsonowskich” podzieliły się Dagmara Dorobek-Stankiewicz z  Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz Monika Grządkowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Niekonwencjonalnym elementem tej części spotkania było wykonanie piosenki „Szukaj mnie…” przez Panią Iwonę, której mentorką zawodową była Monika Grządkowska. Tekst piosenki okazał się swoistym przesłaniem dla doradców zawodowych posługujących się metodami konstruktywistycznymi. Należy dodać, że w wystąpieniach obu referentek obecne były przykłady osób, jakim udało się skutecznie pomóc w powrocie do aktywności społecznej i zawodowej.

Ostatnim punktem sympozjum był panel dyskusyjny z udziałem szefów instytucji rynku pracy zaangażowanych w projekt realizowany przez Fundację „Imago” oraz debata z uczestnikami konferencji. Panelistami byli: Irena Balikowska –  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, Marzena Radochońska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Krzysztof Bolisęga, wiceprzewodniczący konwentu dyrektorów powiatowych urzędów pracy z Dolnego Śląska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Daniel Wijas – kierownik centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu i Jeleniej Górze oraz Timo Spangar z Finlandii. Dialog obracał się wokół silnych i słabych stron instytucji doradztwa zawodowego w Polsce i Finlandii oraz doświadczeń doradców związanych z pracą na rzecz zawodowej aktywizacji młodzieży.

Komentarze

Zostaw swój komentarz