Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. realizuje projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:
a) osoby powyżej 50 roku życia;
b) kobiety;
c) osoby niepełnosprawne;
d) osoby długotrwale bezrobotne;
e) osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonym Programem Rewitalizacji oraz zapewniona będzie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD. Przewidywane formy wsparcia to staże i prace interwencyjne.

Termin naboru wniosków: 14.01.2020 do wyczerpania środków finansowych

Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych: do 6 miesięcy, jednak  nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2020 roku.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski: złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat  i  deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę).

Bliższych  informacji udzielają: Jolanta  Szyfer – pokój  nr 15 / I piętro / tel. 748166715; Renata Kądziołka – pokój  nr 15 / I piętro / tel. 748166716.

Termin naboru wniosków: 14.01.2020 do wyczerpania środków finansowych

Zasady organizacji prac interwencyjnych:

czas trwania prac interwencyjnych – 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2020 roku

refundacja co miesiąc (przez 6 miesięcy) w kwocie: 830,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Bliższych informacji udzielają: Aleksandra Papińska – pokój nr 15 / I piętro / tel. 748166715; Anna Maciak – pokój nr 15 / I piętro / tel. 748166716; Renata Kądziołka – pokój nr 15 / I piętro / tel. 748166716.

Zapraszamy do współpracy

Komentarze

Zostaw swój komentarz