Dolnośląski rynek pracy zmienia się. Staje się coraz bardziej rynkiem pracownika. Jednocześnie kilkanaście procent wśród bezrobotnych to osoby niepełnosprawne, osoby opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Dodatkowo mamy tysiące Dolnoślązaków, którzy chcieliby wrócić do pracy, ale barierą są choroby ich bliskich i brak możliwości zapewnienia im opieki. I to są obecne wyzwania na rynku pracy.

To opinia marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego wyrażona podczas niedawnego briefingu poświęconego sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w naszym regionie. Władze samorządowe Dolnego Śląska zapowiadają kolejne nakłady na walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także wsparcie rodziców z maluchami, by mogli wrócić do pracy. Briefingi na temat rynku pracy odbyły się w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Bezrobociem.

  • Stopa bezrobocia w naszym regionie jest wciąż niska. W marcu 2019 r. wynosiła 5,3% przy poziomie 5,9% w Polsce.

W ostatnich 10 latach z usług powiatowych urzędów pracy skorzystało ponad 2,2 mln osób, prawie 1 mln z nich rozpoczęło pracę. Przyznano w tym okresie ponad 40 tys. dotacji na założenie własnej firmy, ponad 31 tys. refundacji zatrudnienia i ponad 18 tys. dotacji na utworzenie miejsca pracy.

  • Od grudnia 2008 r. do grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim spadła z 10% do 5,2%. Liczba osób pozostających bez stałego zatrudnienia zmniejszyła się o ponad 51 tys.

Przez najbliższe cztery lata Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie miał do dyspozycji prawie 1 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tylko w 2019 r. dolnośląskie powiatowe urzędy pracy mają do dyspozycji 160 mln zł., a z funduszy unijnych na rynek pracy trafi ponad 220 mln zł.

Duże fundusze koncentrujemy na tworzeniu nowych miejsc w żłobkach i klubach malucha. Niewiele osób wie, że ponad 20% bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy ma małe dziecko, a prawie 17% bezrobotnych stanowią kobiety, które nie rozpoczęły pracy po urodzeniu dziecka. To ważna dla nas grupa, której należy się wsparcie. Dlatego żłobek za darmo lub za niewielką opłatą mogą otrzymać rodzice dzieci do 3 lat, jeśli nie mają pracy, a także chcą wrócić do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych – mówi członek zarządu województwa dolnośląskiego Michał Bobowiec. Fundusze, jakimi dysponuje DWUP przeznaczane są na kompleksowe wyposażenie obiektów, pomoce naukowe, szkolenie opiekunów dziennych oraz zatrudnienie niań. W sumie realizowanych jest 105 dolnośląskich projektów o wartości blisko 139 mln zł. Dzięki temu powstanie w sumie 3 300 miejsc w żłobkach i klubach malucha, zatrudniono 10 opiekunów dziennych oraz 280 niań.

Kilkanaście procent wśród bezrobotnych to osoby niepełnosprawne, opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Są też tysiące Dolnoślązaków, którzy chcieliby wrócić do pracy, ale barierą są np. choroby własne lub bliskich i brak możliwości zapewnienia im opieki. Dlatego wspólnie z partnerami realizujemy szereg działań. To pomoc dla podopiecznych m.in. ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych, czy też zakładów poprawczych. Wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, tworzenie dziennych domów opieki medycznej, rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, czy też projekty ukierunkowane na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności – dodaje wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki.

  • Na aktywną integrację i usługi społeczne, bo tak zgrupowano te działania, DWUP przeznaczył w sumie 295 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach 186 projektów realizowanych na Dolnym Śląsku wsparciem objętych zostanie blisko 19 tys. osób.

Komentarze

Zostaw swój komentarz