Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej  w ewidencji gruntów  i budynków   obrębu  Centrum,   na AM-14, jako działka  nr 16 o powierzchni 0,3758 ha,  (KW- SW1Z/00059184/2). 

1) Dane dotyczące nieruchomości:

– Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2     

– Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Dla  terenu, na którym  położona jest  przedmiotowa nieruchomość (dz. nr 16) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  ( Podstawa: Uchwała  Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  m. Ząbkowice Śląskie – Dz. Urz.  Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404 ).

Dla  działki nr 16 ( Ząbkowice Śląskie, obr. Centrum, AM-14) obowiązują następujące ustalenia planu:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:  A9.16ZP1 Tereny zieleni  urządzonej;

„(…) § 42.1.ZP1– podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.

(…) 3) Dopuszczenia:

  1. a) lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko rowerowe.
  2. b) lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej,
  3. c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady,
  4. d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejcach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczlnych linii zabudowy,
  5. e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,
  6. f) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkim wzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych,
  7. g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.(…),”

„ (…)2) dodatkowe ustalenia dla części terenów:

(…) f) A.9.16ZP1:

– dopuszcza  się lokalizację drogi o parametrach nie wyższych niż klasa KDZ w śladzie najmnieniej kolizyjnym z istniejącym drzewostanem

 i ukształtowaniem terenu przy równoczesnym spełnieniu odpowiednich do klasy drogi ustaleń  § 53.”

Dodatkowe informacje:

 SK1-Strefa ochrony konserwatorskiej; SAO- SAO -Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych.

Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2018, poz.1398 z  późn. zm.)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość   stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego,  położona w Ząbkowicach Śląskich,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 (ŁIV) o powierzchni 0,3758 ha, KW-SW1Z/00059184/2.  Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie  zabudowy  mieszkaniowej  oraz  terenów zielonych. Działka  ma  kształt  regularny,  zbliżony do trapezu,  teren działki o znacznym pochyleniu około 4-5 metrów. Nieruchomość   niezagospodarowana,  nieogrodzona, na   całej  powierzchni   porośnięta   trawą oraz pojedynczym   drzewostanem. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej.  Działka bezpośrednio graniczy z ciekiem wodnym.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi: 49.230 zł  (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych)

2)  Nieruchomość  będąca przedmiotem  przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich.  Poza  tym  nieruchomość wolna jest od innych  obciążeń i zobowiązań.

3) Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 r.  o godz. 10:30 w budynku Starostwa Powiatowego  w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5  –    sala nr 209.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)   w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5  lub  na  konto   Starostwa       Powiatowego  w Ząbkowicach   Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia  05 grudnia  2019 r.    

5) Uczestnicy przetargu winni:

    – legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

    – w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

6)  Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ( 23%).

7)  Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z późn.zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

8) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny,  natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku  nie  stawienia  się  osoby   wygrywającej  przetarg     do    zawarcia    notarialnej    umowy    sprzedaży,   wpłacone  wadium  ulega przepadkowi.

9) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy  sprzedaży.

10) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210),   tel. 0748162827 lub 748162862.

Ząbkowice Śląskie, dnia  18.10.2019 r.   

Zarząd Powiatu

Komentarze

Zostaw swój komentarz