PLN 0,00

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum na AM- 6, jako działka nr 3/3 (Bp) o powierzchni 0,0746 ha, (KW-SW1Z/00047334/2). (Nieruchomość jest użytkowana przez bezumownego użytkownika.)

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r, poz. 404 / przedmiotowa działka nr 3/3, AM-6, obr. Centrum,
m. Ząbkowice Śląskie położona jest w terenie o symbolu: C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacji; 03 KDGP- tereny dróg głównych przyspieszonych
„§ 37.1 UP- podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”
„§ 49.1. 01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa, z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia w rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje:
- Strefa ochrony ekspozycji SE;
- Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;
- Nieprzekraczalne linie zabudowy;
- Sieć gazowa dystrybucyjna;
- Istniejąca sieć wodociągowa.

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres do 3 lat- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uwagi: W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 2 238 zł + podatek VAT (23%) - słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych plus podatek VAT (23%).

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 13.03.2019 r. do dnia 03.04.2019 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa lokalna, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl )

Starosta Ząbkowicki

To ogłoszenie zostało wyświetlone 94 razy.