PLN 0,00

Zarządzeniem Nr 38/2019 z dnia 07 marca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowana położoną w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 07.03.2019 roku do dnia 28.03.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.
To ogłoszenie zostało wyświetlone 57 razy.