PLN 23.433,00

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 113/1000 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy  4, oznaczonej w  ewidencji   gruntów i  budynków   obrębu Centrum, na AM-13, jako działka  nr   50  o  powierzchni  0,0973 ha, KW-SW1Z/00046308/4. 1) Dane dotyczące nieruchomości:    - Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – SW1Z/00046308/4 - Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj.  Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404) obowiązują następujące ustalenia dla działki nr 50 ( obr. Centrum, AM-13)  położonej w  Ząbkowicach Śląskich: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:   A8.1  MU1 Symbol podstawowego przeznaczenia  w granicach  działki: MU1 Symbol dopuszczonego przeznaczenia   w   granicach terenu: MN2 „§ 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach: 1) MU1 – podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej  wraz z przynależnymi funkcjami  i przynależnym  zagospodarowaniem  terenu.” „§ 29.1. Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna o symbolach: 2) MN2 – podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.” Dodatkowe informacje:  Strefa ochrony krajobrazu SK3; W granicach działki znajduje się obiekt, który został oznaczony  na rysunku planu jako 405z. Przedmiotowy obiekt został ujęty w wykazie zabytków  nieruchomych objętych ochroną z mocy planu - poz.405 z ul. Powstańców Warszawy 4. Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.). Opis  nieruchomości: Udział 113/1000 Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji  gruntów i  budynków   obrębu Centrum, na AM-13, jako działka  nr   50  o  pow. 0,0973 ha, KW-SW1Z/00046308/4. Teren działki w całości zabudowany. Przedmiotowa działka zabudowana jest  budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie zwartej, składający się z pięciu budynków stanowiących funkcjonalną całość. Dwa główne budynki z dachem dwuspadowym, pozostałe z dachami jednospadowymi. Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wpisany jest do wykazu zabytków. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej kostką brukową.Wjazd i wejście na przedmiotową nieruchomość możliwe od strony południowej z drogi wewnętrznej poprzez działkę nr 64/1 będącą własnością Powiatu Ząbkowickiego. Na przedmiotowy udział 113/1000 w nieruchomości składają się pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 200,73 m2. (Zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości udział ten odpowiada kręgielni oraz pięciu pomieszczeniom /była kręgielnia/ zlokalizowanych na parterze budynku. Łączna pow. użytkowa sześciu pomieszczeń wynosi 200,73 m2. Pomieszczenia w bardzo złym stanie technicznym. Funkcja pomieszczeń bardzo słaba, niskie i wydłużone pomieszczenia z ograniczonym dostępem do światła dziennego.) Cena wywoławcza udziału 113/1000 w nieruchomości wynosi: 23.433 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote). Udział w nieruchomości będący przedmiotem przetargu wolny jest od obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się dnia 4 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5  –  sala nr 209. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS  Ząbkowice Śląskie w terminie  do dnia 28 stycznia 2019 r. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się  z  obowiązku  wniesienia  wadium, w ustalonym wyżej terminie  pod warunkiem, że w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r., w  Starostwie  Powiatowym  w Ząbkowicach  Śląskich przy ul. Prusa 5, pok. nr 210 : - złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, - przedstawią komisji przetargowej oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa  polskiego, - złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości  ustalonego  wadium, w  razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnicy przetargu winni:  - legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej, - w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać  aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe  pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg  do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży. Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych. Starosta Ząbkowicki  zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu  z przyczyn istotnych. Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich,  tel.0748162827 lub 748162862. Ząbkowice Śląskie,  dnia  14 grudnia 2018 r. Starosta Ząbkowicki
To ogłoszenie zostało wyświetlone 107 razy.