PLN 49.230,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, (KW- SW1Z/00059184/2). 1) Dane dotyczące nieruchomości: - Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2 - Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość (dz. nr 16) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ząbkowice Śląskie - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404 ). Dla działki nr 16 ( Ząbkowice Śląskie, obr. Centrum, AM-14) obowiązują następujące ustalenia planu: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A9.16ZP1 - Tereny zieleni urządzonej; „(…) § 42.1.ZP1- podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (…) 3) Dopuszczenia: a)lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko rowerowe. b)lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej, c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady, d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejcach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczlnych linii zabudowy, e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności, f) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkim wzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych, g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.(…),” „ (…)2) dodatkowe ustalenia dla części terenów: (…) e) A.9.16ZP1: - dopuszcza się lokalizację drogi o parametrach nie wyższych niż klasa KDZ w śladzie najmnieniej kolizyjnym z istniejącym drzewostanem i ukształtowaniem terenu przy równoczesnym spełnieniu odpowiednich do klasy drogi ustaleń § 53.” Dodatkowe informacje: SK1-Strefa ochrony konserwatorskiej; Brak symbolu w legendzie; SAO- SAO -Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych. Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017, poz.1023 z późn. zm.) - Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 (ŁIV) o powierzchni 0,3758 ha, KW-SW1Z/00059184/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zielonych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren działki o znacznym pochyleniu około 4-5 metrów. Nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, na całej powierzchni porośnięta trawą oraz pojedynczym drzewostanem. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka bezpośrednio graniczy z ciekiem wodnym. - Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.230 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) 2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich). Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań. 3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości był organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 29.08.2018 r. i 26.10.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. 4) Przetarg odbędzie się dnia 24 stycznia 2019 r. o godz. 10:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209. 5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 18 stycznia 2019 r. 6) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej, - w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 7) Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ( 23%). 8) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z późn.zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. 9) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 10) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży. 11) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych. Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. 748162827 lub 748162 862. Ząbkowice Śląskie, dnia 11.12.2018 r. Zarząd Powiatu
To ogłoszenie zostało wyświetlone 96 razy.