Kontakt z ogłoszeniodawcą
Ząbkowice Śląskie
PLN 15.693,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, (KW- SW1Z/00059184/2).

1) Dane dotyczące nieruchomości:
- Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2.
- Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie : Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość ( dz. nr 12 ) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ząbkowice Śląskie - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404 ).
Dla działki nr 12 (obr. Centrum, AM-14, m. Ząbkowice Śląskie ) obowiązują następujące ustalenia planu:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:
A9.9ZP1 - Tereny zieleni urządzonej;
A9.14KP- Tereny parkingów i garaży wydzielonych

Dotyczy przeznaczenia o symbolu A9.9.ZP1:
(…) § 42.1.ZP1- podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (…)

3) Dopuszczenia:
a) lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko rowerowe.
b) lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej,
c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady,
d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejscach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,
f) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkim wzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych,
g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.”

Dotyczy przeznaczenia o symbolu A9.14KP:
(…) § 57.1.KP- podstawowe przeznaczenie: parkingi i garaże wydzielone; w tym zespoły parkingów i garaży, garaże wielopoziomowe, miejsca obsługi podróżnych ( MOP) wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (….)

3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu- symbol ZP1, z zastrzeżeniem, iż wielkość i gabaryty działki będą gwarantowały możliwość ich lokalizacji oraz właściwą obsługę w zakresie: dojazdów i składowania odpadów,
b) lokalizacja obiektów towarzyszących funkcji podstawowej takich jak:portiernie, sanitariaty, obiekty małej gastronomii o pow. użytkowej do 70,0 m2 i wysokości do 6,0 m2,
c) w garażach wielopoziomowych, w parterze budynku, lokalizacja przynależnych funkcji usługowych, takich jak:UU, UA, stanowiących do 30% powierzchni całkowitej,
d) lokalizacja miejsc wypoczynku wraz z małą architekturą,
e) wydzieleniu samodzielnych działek- z garażami lub boksami garażowymi lub dla realizacji garaży lub boksów garażowych - na których procent terenów zabudowanych może wynosić 100%.
(…)

2) dodatkowe ustalenia dla części terenów:
(….) e) A.9.14KP:
- zakaz lokalizacji nowych pojedynczych garaży (…)”.

Dodatkowe informacje:
Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej; SK1-Strefa ochrony konserwatorskiej; Brak symbolu w legendzie; SAO-
SAO-Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych.

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017, poz.1023 z późn. Zm.)
- Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 (ŁIV) o powierzchni 0,1138 ha, KW-SW1Z/00059184/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zielonych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu o znacznym wydłużeniu boków, teren o niewielkim pochyleniu. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, na całej powierzchni porośnięta trawą oraz pojedynczym drzewostanem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Bezpośrednio graniczy z ciekiem wodnym. Na działce zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej: tj. energetycznej i kanalizacyjnej.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.693 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.
3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 29.08.2018 r. i 26.10.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

4) Przetarg odbędzie się dnia 24 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.600,-zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 18 stycznia 2019 r.

6) Uczestnicy przetargu winni:
- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej– posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ( 23%).

8) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z późn.zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie
wynikające z przepisów tej ustawy.

9) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałymuczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

10) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

11) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. 0748162827 lub 748162862.

Ząbkowice Śląskie, dnia 11.12.2018 r.
Zarząd Powiatu
This Ad has been viewed 104 times.