Kontakt z ogłoszeniodawcą
Kamieniec Ząbkowicki
PLN 10.780,00

Zarządzeniem nr 277/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 87/2 o pow. 0,2700 ha, AM - 1, poz. rej. G. 216, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00065596/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV. Działka znajduje się w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli działek bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością.

Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 03 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 18.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 08 stycznia 2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.780,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych),
Minimalne postąpienie wynosi: 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych),
Wadium wynosi: 1.080,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 stycznia 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
This Ad has been viewed 113 times.