Kontakt z ogłoszeniodawcą
Kamieniec Ząbkowicki
PLN 13.300,00

Zarządzeniem nr 276/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 253/2 o pow. 0,0414 ha, poz. rej. G. 128, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066715/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.
Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych) plus podatek VAT 23 %,
Minimalne postąpienie wynosi: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych),
Wadium wynosi: 1.330,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 stycznia 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
This Ad has been viewed 125 times.