PLN 8.480,00

Zarządzeniem nr 275/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 219/3 o pow. 0,1816 ha, poz. rej. G. 12, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00042512/9. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.480,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych), Minimalne postąpienie wynosi: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych), Wadium wynosi: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 stycznia 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
To ogłoszenie zostało wyświetlone 120 razy.