0

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. od 1  do 30 czerwca 2016 roku prowadzi nabór wniosków o organizację staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy.

Czas trwania projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. Budżet projektu w 2016 roku: 2 082 808 zł. Planowana liczba uczestników: 195 osób, w tym do odbycia  stażu – 145 osób

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby niepełnosprawne,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Uwaga:
I/ Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych –  do 6 miesięcy, jednak  nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2016 roku.
II/ W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat  i  deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę) lub umowy cywilnoprawnej zawartej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski na tę formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP). Bliższe informacje udzielane są:

  • pokój nr 15 (I piętro) – Wnioski o zorganizowanie stażu, tel. 748166715,
  • pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradcy klienta – kwalifikacja osób bezrobotnych i skierowania osób bezrobotnych, tel. 748166703, 748166705, 748166725, 748166706, 748166707, 748166708,
  • filia PUP w Ziębicach: 748191447.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Możesz otrzymać dotację

Komentarze

Zostaw swój komentarz