Ponad 1,8 mln zł nadwyżki budżetowej, ponad 100 % zrealizowanych dochodów i pozytywna opinia RIO były podstawami do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego z wykonania budżetu za rok 2018. 31 maja 2019 r. na sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego Radni bez głosu sprzeciwu udzieli wotum zaufania Zarządowi i debatowali nad „Raportem o stanie powiatu”.

Starota Ząbkowicki Roman Fester w swoim wystąpieniu podkreślił, że to na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, to przede wszystkim wynik finansowy za rok 2018 rok. Powiat Ząbkowicki osiągnął dochody w wysokości 90 269 873,81 zł, co stanowi 100,03 % planu, a wydatki zamknęły się w kwocie 88 433 905,17 zł, co stanowi 98,23 % planu. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 835 968,64 zł oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 4 348 178,83 zł.

Od 2015 r. roku powiat nie zaciągnął zobowiązań kredytowych, tym samym sukcesywnie zmniejszając dług publiczny i proporcję do dochodów, realizując przy tym szereg inwestycji i remontów ze środków własnych i przy współudziale środków zewnętrznych. Zrealizowane w 2018 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 10 879 796,88 zł. obrazują szeroką skalę działań w każdym obszarze budżetu.

Taki wynik budżetu, to efekt pracy i dyscypliny finansowej Zarządu, jak również wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, to efekt zrozumienia i wsparcia radnych. Z satysfakcją można stwierdzić, że mimo wielu różnych, niekorzystnych czynników, określone zadania zostały w całości zrealizowane. Starosta podziękował członkom Zarządu poprzedniej kadencji i obecnej za pracę i realizację budżetu.

Radny Kazimierz Piątkowski, zabierając głos w dyskusji powiedział między innymi, że: „jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości w tutejszej Radzie, chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o analizę wykonania budżetu za ubiegły rok, to nie mamy większych zastrzeżeń (…) Nie mniej jednak, postanawiamy się wstrzymać przy głosowaniu za udzieleniem absolutorium.”

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 14 głosów było „za”, 4 głosy były wstrzymujące. Nie było głosów „przeciw”.

Komentarze

Zostaw swój komentarz