Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór zgłoszeń na trzy strumienie wsparcia dla pracodawców.

  • Świadczenie aktywizacyjne* – 6 000,00 zł
  • Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu** – 6 000,00 zł
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (art.108 ust 1 pkt 16d) – Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia*** – 6 000,00 zł

Termin naboru zgłoszeń – 6 sierpnia 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.

Termin realizacji zgłoszeń – 06.08.2019 – 31.12. 2019

Wysokość posiadanych środków (FP) – 18 000,00 zł

Liczba miejsc (FP) – 3

Zgłoszenia należy składać w określonym terminie w pokoju nr 3 (parter).

UWAGA!

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, należy złożyć wniosek, po uwzględnieniu którego wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie zapoznania się z warunkami umowy i jej podpisaniu.

* Przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo

2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

(więcej informacji – art. 60b. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265 z późn. zm.)

** Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne. (więcej informacji – art. 60 c. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265 z późn. zm.)

*** Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

  1. a) 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
  2. b) 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a, oraz 12 miesięcy w przypadku dofinansowania przez 24 miesiące.  o którym mowa w pkt. 2 ppkt b. (więcej informacji – art. 60 d – ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265 z późn. zm.)

Komentarze

Zostaw swój komentarz