0

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl., rozpoczął nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór rozpoczął się wczoraj, tj. 13 kwietnia i potrwa do 29 kwietnia 2016 roku. 

Działanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy.

Czas trwania projektu01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. Budżet projektu w 2016 roku: 2 013 002,00 zł. Planowana liczba uczestników: 195 osób.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Uwaga: Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej dla 17 osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19 000,00 złotych.

Wnioski na w/w wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP). Bliższe informacje udzielane są:

  • Pokój nr 17 (I piętro) – Wnioski o przyznanie  jednorazowo środków  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tel. 748166717,
  • Pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradca klienta – dla osób bezrobotnych (wg przyjętego podziału), tel. 748166703, 748166705, 748166725, 748166706, 748166707, 748166708
  • oraz filia PUP w Ziębicach: tel: 748191447.

Możesz otrzymać dotację

Komentarze

Zostaw swój komentarz