Doroczne spotkanie środowisk zaangażowanych w życie społeczne Gminy Bardo było udanym podsumowaniem dorobku osób, które codzienną pracą tworzą dobro lokalnej wspólnoty.

W Centrum Kultury i Promocji w minioną środę spotkali się ludzie, którym „chce się chcieć”. Niezależnie od tego czy swoją pracę wykonują bezinteresownie, czy też wykonują swoje zawodowe obowiązki, łączy ich przekonanie, iż warto poprzez swoje pasje i rzetelność dawać bardzo konkretny wkład w rozwój Gminy. Na początku burmistrz Krzysztof Żegański przedstawił komplet projektów inwestycyjnych, z których jedne są, a inne mają być podjęte w najbliższych kilku latach. Bardo ma się stać regionalnym markowym centrum aktywności. Łączna wartość tych projektów sięga kwoty 85 mln zł, której pozyskanie jest możliwe przy współdziałaniu partnerów publicznych i prywatnych oraz przy wsparciu środkami unijnymi. Wszystkie te projekty, poza przyciąganiem ruchu turystycznego, mają kreować nowe miejsca pracy. Dotyczy to również wspomaganych przez samorząd gminny przedsięwzięć biznesowych. Szczegóły tego projektu omówimy na naszym portalu w następnym tygodniu.

Przede wszystkim jednak spotkanie wypełniły, zapowiadane przez Joannę Wasyluk i wspomagane przez Martę Ptasińską, prezentacje poszczególnych sołectw oraz organizacji działających na terenie Gminy Bardo. Jako pierwsze głos zabrały sołtys Danuta Gurdak z Sołectwa Brzeźnica oraz przewodnicząca Rady Sołeckiej Karolina Bieruta. Obszerną prezentację multimedialną na temat UKS „Kusy” Przyłęk omówił Prezes Dariusz Śladowski. W imieniu  Sołectwo Dębowina mówił sołtys Grzegorz Fil. Sukcesy MKS RED DRAGON Bardo przedłożyła Kamila Bernaczek, a prezentację komentował prezes Klubu Marek Bernaczek. Z ramienia Sołectwa Opolnica wystąpiła sołtys Małgorzata Kiclak. Kolejna prezentacja multimedialna dotyczyła UKS Black Scorpion Przyłęk i referował ją prezes Marcin Zawada. O działaniach i planach Sołectwa Dzbanów mówił sołtys Jerzy Zyskowski. Sukcesy KS Unia Bardo  zaprezentował prezes Andrzej Witek. To, co się udało i plany na przyszłość  Sołectwa Grochowa opisał sołtys Zbigniew Duś. Wiceprezes Dariusz Ostaszewski omówił sukcesy LZS CIS Brzeźnica. Sołectwo Janowiec  reprezentowały liderka grupy Odnowy wsi Janowiec Katarzyna Grabań oraz Aleksandra Piotrowska Bożena Chodorowska. O Sołectwie Potworów opowiedział Sołtys Marek Uramowski. Inicjatywy Stowarzyszenia Przełom Bardzki referował Mariusz Dubiel (SKI RAFT s.c.). Zrealizowane działania Sołectwa Przyłęk omówił przewodniczący Rady Sołeckiej Szymon Minga. Interesującą prezentację o pracach Stowarzyszenia Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok miał prezes Andrzej Piasecki. Udany rok pracy KGW Potworów  omówiła przewodnicząca Teresa Zając. Magdalena Topolanek opowiedziała o działaniach KGW Brzeźnica oraz Zespołu „Wiolinek”. Inicjatywy Koła emerytów i rencistów w Bardzie nakreśliły przewodnicząca Klubu Seniora Anna Fajfruko i wiceprzewodnicząca Zofia Sarkowicz. Stowarzyszenie Viktoria reprezentowała prezes Ewa Żylińska. Bardzo duży dorobek oraz plany Fundacji Oświatowej „Salamandra” ukazały prezes Beata Bujnowicz  i przewodnicząca Rady Fundacji Jowita Kuśnierz. W imieniu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bardzie mówił prezes Bronisław Dujin. Koło Związku Sybiraków w Bardzie reprezentował prezes Kazimierz Bobula.

Realizowane przez wszystkie środowiska pomysły integrują mieszkańców i jednocześnie sprawiają, że warto przybywać do Barda. Z wdzięcznością i uznaniem akcentowali to burmistrz Krzysztof Żegański, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kardaś oraz radna Sejmiku Dolnośląskiego Grażyna Cal. Po wszystkich wystąpieniach była świetna atmosfera do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania.

2 Komentarze

  1. […] Krzysztof Żegański oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kardaś, podczas relacjonowanego na naszym portalu spotkania środowisk społecznych Gminy Bardo, zgodnie twierdzili, że rozmach tych planów jest […]

  2. […] już docierają i będą przybywać do Barda oraz okolicznych miejscowości. Służyć temu ma – już opisywane w naszym portalu – powstające centrum turystyki aktywnej ze szczególnym naciskiem na wszelkie formy sportów […]

Zostaw swój komentarz