W niespełna dwie godziny kamienieccy radni wysłuchali aktualnych raportów dotyczących działalności Gminnego Centrum Kultury oraz aktywności Urzędu Gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych. Przewodnicząca rady Bernadeta Chodasewicz oraz wójt Marcin Czerniec nawiązali w okolicznościowych wystąpieniach do obchodzonego dzień wcześniej Święta Samorządu związanego z datą pierwszych wolnych wyborów do rad gmin. Odbyły się one 27 maja 1990 r.

Równie sprawnie przyjęli uchwały dotyczące zmian w wieloletnim i rocznym planie budżetowym gminy, a także o tzw. obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Ten ostatni dokument jest efektem nowelizacji prawa samorządowego wprowadzonej wraz z obecną kadencją. Na jej podstawie rada każdej polskiej gminy określa w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Kamienieccy rajcy przy uchwalaniu tych zasad byli jednogłośni.

Mniej zgodni byli za to w odniesieniu do zmiany terminarza zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach. Wątpliwości niektórych samorządowców wzbudziło wydłużenie kalendarza zebrań, ale ostatecznie uchwała została przyjęta. Wójt Marcin Czerniec wyjaśniał – w odpowiedzi na pytania radnych – okoliczności dokonywanych uchwałą rady zmian w zasadach gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl uchwalonych regulacji możliwe będzie powierzenie odbioru odpadów stałych podmiotowi gminnemu. Ma to między innymi na celu wyhamowanie wzrostu opłat za odbiór śmieci, co miało miejsce w ostatnich tygodniach w wielu sąsiednich gminach powiatu ząbkowickiego.

W informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury dyrektor Jolanta Kużdżał akcentowała wielokierunkowość pracy tej instytucji. Opisując projekty zrealizowane w 2018 i dotąd w 2019 r. wskazywała na szczególną troskę nie tylko o jakość prowadzonych zajęć, wszechstronność wydarzeń organizowanych przez GCK, ale i dążenie do adekwatności wszystkich działań wobec oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Prezentacją multimedialną i krótkim filmikiem unaoczniła radnym i obserwatorom sesji spektakularny charakter wielu spotkań i imprez, ale także codzienny wysiłek kadry GCK, aby zapewnić mieszkańcom i gościom Kamieńca Ząbkowickiego interesującą paletę ofert kulturalnych, integracyjnych i rozrywkowych propozycji. Radni przyjęli z zadowoleniem złożoną informację i podziękowali osobiście dyrektor Jolancie Kużdżał za pracowitość i oddanie pracy w Gminnym Centrum Kultury.

Stanisław Twardowski – zastępca kierownika Referatu Planowania i Rozwoju w Urzędzie Gminy zdał sprawozdanie ze stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Wskazał również na planowane na rok bieżący prace remontowe. Informację radni przyjęli bez uwag.

Obrady sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki (transmitowane na You Tube) rozpoczęły się minutą ciszy w związku ze śmiercią śp. Władysława Majewskiego – byłego radnego II, III, IV, V i VI kadencji, sołtysa Kamieńca Ząbkowickiego I w latach 1988 – 2016 i emerytowanego policjanta.

Komentarze

Zostaw swój komentarz