Przewodniczący Rady Nadzorczej Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich, w oparciu o $ 11 ust. 4 Regulaminu informuje, że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 16.30 Rada Nadzorcza zebrała się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w celu otwarcia ofert, które wpłynęły do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich.

Komisja kwalifikacyjna w składzie: Piotr Urbański, Agnieszka Myszka, Andrzej Niedźwiecki stwierdziła, że do konkursu wpłynęły 3 oferty. Otwarcie kopert nastąpiło po uprzednim potwierdzeniu ich wcześniejszej nienaruszalności. Po otwarciu ofert, Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej podał listę osób, które złożyły oferty:

  1. Henryk Saryczew,
  2. Daniel Ciepierski,
  3. Dariusz Krzystyniak.

W toku kolejnych czynności Komisja ustaliła ilość ofert oraz termin ich wpływu. Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty złożono w terminie zakreślonym w ogłoszeniu. Następnie Komisja dokonała weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu oraz ogłoszeniu.

Komisja stwierdziła, że oferta złożona przez Pana Henryka Saryczewa nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Podstawą powyższej decyzji był brak załączenia dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych o ich zgodności z oryginałem potwierdzających poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe ($ 6 ust. 2 pkt 4 Regulaminu) oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu ($ 6 ust. 3 pkt 9 Regulaminu).

Po przeprowadzeniu kontroli ofert, Komisja ustaliła wykaz kandydatów dopuszczonych do fazy właściwej Konkursu — rozmowy kwalifikacyjnej:

  1. Daniel Ciepierski,
  2. Dariusz Krzystyniak.

W dniu 4 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, podczas których Komisja dokonała oceny Kandydatów. W wyniku przeprowadzonych czynności Komisja wyłoniła zwycięzcę Konkursu i kandydata na Prezesa Zarządu Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich w osobie Pana Daniela Ciepierskiego.

Powołanie na funkcję Prezesa Zarządu nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Nadzorczej z dniem 1 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Urbański

Poniżej publikujemy komunikat Rady Nadzorczej Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji w sprawie wyboru prezesa zarządu spółki. 

  • PDF
    Wyniki Konkursu ZCSIR

 

Komentarze

Zostaw swój komentarz