Marcin Czerniec – wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki, po 5-godzinnej sesji rady gminy, uzyskał wotum zaufania, absolutorium i zatwierdzenie sprawozdania budżetowego za rok 2018.

Włodarz w swoich wystąpieniach oraz odpowiedziach na stawiane mu pytania, przede wszystkim podkreślał dobrą kondycję społeczną i budżetową gminy. Omawiając dorobek ubiegłego roku wyrażał przekonanie, że kamieniecki samorząd jest na dobrej drodze ku dalszemu rozwojowi, a dzieje się tak dzięki konsekwencji i determinacji wielu osób, którym leży na sercu pomyślność naszej małej ojczyzny.

Przy omawianiu raportu o stanie gminy oraz sprawozdań budżetowych, wójta wspomagali jego współpracownicy z urzędu gminy, w tym wicewójt Anna Podgórna, skarbnik Jacek Rozumek oraz zastępca kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Aftarczuk. W sali obrad byli też obecni inni pracownicy instytucji gminnych.

Omawiając realizację dochodów i wydatków w 2018 roku, wójt i skarbnik poinformowali, że dochody budżetowe sięgnęły poziomu 38,5 mln zł (100.39% planowanych), a wydatki wykonano na sumę 43,4 mln zł (82.94 % założonych). Zadłużenie gminy Kamieniec Ząbkowicki na koniec ubiegłego roku wyniosło 10,4 mln zł, jednocześnie na rachunku bankowym znajdowała się suma prawie 5 mln zł, dzięki której gmina mogła płynnie wejść w zadania inicjowane już w 2019 r.

W głosowaniu nad wotum zaufania, stanowiącym ocenę raportu o stanie gminy tylko radna Elżbieta Cwek była „przeciw”, a radni Edward Szulin, Andrzej Szymczak i Marcin Wróbel „wstrzymali się”. Było to pierwsze tego rodzaju stricte polityczne głosowanie w historii samorządu. Przedkładanie corocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego stało się obowiązkiem włodarzy od obecnej kadencji.

Z treścią raportu bardzo dociekliwie polemizował radny Marcin Wróbel, według którego dokument przedstawiony przez wójta zdominowany został treściami dotyczącymi oświaty w gminie. Marcin Czerniec wyjaśniał później, że oświata jest największym pod względem finansowym i jednym z najważniejszych społecznie obszarem zaangażowania samorządu.

W głosowaniu nad sprawozdaniem budżetowym za rok 2018 10 radnych było „za” i 4 „wstrzymało się”. Identycznie głosy rozłożyły się przy głosowaniu nad absolutorium za rok 2018. Wszystkich tych wyników wójtowi pogratulowali radni z przewodniczącą rady Bernadetą Chodasewicz na czele oraz wielu sołtysów i współpracowników.

Chciałbym podziękować za te wszystkie wspólne działania, które mogliśmy wykonać w roku 2018. Chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, z urzędu i jednostek podległych, za rzetelną pracę którą wykonujecie każdego dnia. Tę drogę, którą wspólnie idziemy już od kilkunastu lat, mam nadzieję będziemy kontynuować długo, bo w naszej gminie mamy ogromną sferę sukcesów, ale mamy też jeszcze nowe wyzwania. Nasza praca się nie kończy, idziemy dalej, ku właściwym rozwiązaniom dla gminy Kamieniec Ząbkowicki – podsumował wójt Marcin Czerniec.

Komentarze

Zostaw swój komentarz