Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów – na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj.  Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.).

Właściciel gruntu, może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty, złożyć wniosek o jednorazową wpłatę.

  • Opłata roczna przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w 2019 roku – osobom fizycznym przysługuje bonifikata w wysokości 60%.

Z wnioskiem o jednorazową wpłatę opłaty, występuje do Starosty Ząbkowickiego, właściciel gruntu. Po wpłaceniu opłaty jednorazowej, organ wydaje zaświadczenie o spłacie opłaty za przekształcenie, które właściciel wnosi do Ksiąg Wieczystych.

  • Od wniosku o wykreślenie wpisu o roszczenia Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych pobiera opłatę: wys. 250 zł – w przypadku opłaty jednorazowej.
  • Wnioski o jednorazową wpłatę są do pobrania na stronie BIP Starostwa lub w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 212, ul. Bolesława Prusa nr 5.

Informacji w w/w sprawie udziela: Zespół Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. B.Prusa 5, pok. nr 212, tel. 748162862.

Starosta Ząbkowicki

Komentarze

Zostaw swój komentarz