Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (IV)”.

Nabór jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; „Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 27 sierpnia 2019 – 13 września 2019.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

  • osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
  • zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w PO WER 2014-2020, należące co najmniej do jednej z grup: osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, ogólnokształcącym, średnim zawodowym);
  • inni (osoby w wieku 18-29 lat np. z wykształceniem policealnym, wyższym)

Wysokość posiadanych środków – 38 000 złotych – liczba miejsc – 2. Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarcze – 19000 zł.

Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej (CIS), absolwentowi Klubu Integracji Społecznej (KIS) lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej z Funduszu Pracy, ze środków w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy oraz ze środków w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz filii w Ziębicach.

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

UWAGA: po uwzględnieniu wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie zapoznania się z warunkami umowy i jej podpisaniu.

Bliższe informacje można uzyskać w pokój 17 (I piętro) – wnioski o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub telefonicznie: 748166717.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (IV)” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; „Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze

Zostaw swój komentarz