Ok. 100 absolwentów gimnazjów z terenu Powiatu Ząbkowickiego wybiera licea i technika w innych powiatach. Do tego wyraźnie od kilku lat maleje dziewcząt i chłopców w szkołach podstawowych i gimnazjach (co stanowi pochodną złej kondycji demograficznej, o czym już pisaliśmy).

Prezentacji najważniejszych danych o aktualnym stanie szkolnictwa oraz pomysłach na jego rozwój, podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego, dokonała Kinga Grabowa – kierownik Wydziału Promocji i Oświaty w Starostwie Powiatowym. W świetle statystyk widać 50-procentowe umniejszenie liczby potencjalnych uczniów szkół średnich w skali dekady. Poważnym problemem jest też utrzymująca się od paru lat „emigracja” ok. 100 nastolatków do placówek w innych powiatach. Obecnie w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki naukę pobiera łącznie prawie 1800 dziewcząt i chłopców. Każda ze szkół planuje w naborze na rok szkolny 2014/15 zainteresować kandydatów nowymi pomysłami dydaktycznymi lub profilami kształcenia. Z wypowiedzi starosty Romana Festera wynikało, że samorząd chce wspierać każdą inicjatywę ze strony rad pedagogicznych, która wzbogaci ofertę kształcenia także w kierunku pozyskiwania uczniów spoza Powiatu Ząbkowickiego. Nie zabrakło też satysfakcji z coraz wyższych pozycji szkół w rankingach oświatowych (opisaliśmy to na przykładzie LO w Ząbkowicach). W ramach nowego budżetu Unii Europejskiej wspierane będzie kształcenie ogólnego i jak mówiła Kinga Grabowa, otwiera to szanse na innowacyjność przed liceami. Wspomniała też o pomyśle, jakim wykazał się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim. Od nowego roku będą tam uruchomione: unikalny kierunek „technik reklamy” oraz nauczanie j. czeskiego pod kątem współpracy transgranicznej. Tegoroczny nabór uczniów do wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki odbywać się będzie poprzez platformę elektroniczną, co ułatwi dotarcie absolwentów gimnazjów do wybranych przez nich szkół. Od września br. uruchomiony też zostanie w każdej placówce elektroniczny dziennik szkolny. W debacie mówiono o wartości systematycznej edukacji w zakresie ratownictwa przedmedycznego (radny Rudolf Wójcik), jako o wartości dodanej do oferty szkolnictwa powiatowego. Wspomniano także o perspektywie wprowadzania w szkołach kierunków kształcenia związanych z europejskimi i rządowymi programami związanymi z wdrażaniem technologii energii odnawialnych (przewodnicząca Rady Grażyna Orczyk). Nikt z radnych nie wspomniał natomiast o problemie komunikacyjnego wykluczenia terenu Powiatu Ząbkowickiego (pisaliśmy o tym w naszym portalu na tle jednej z naszych sond). Stanowi ono poważną przeszkodę w docieraniu uczniów do szkól, podczas gdy dojazd do Kłodzka, Dzierżoniowa czy innych dużych ośrodków jest łatwiejszy. Obniża też „konkurencyjność” szkół w stosunku do renomowanych liceów i techników w tych miastach.

Radni powiatowi wysłuchali sprawozdań z działalności rzecznika praw konsumenta (narastająca ilość skarg na działalność operatorów usług telekomunikacyjnych) oraz z zakresu bezpieczeństwa środowiska naturalnego (problem dużej skali tzw. niskoemisyjnych źródeł skażenia powietrza w związku ze spalaniem w indywidualnych piecach i kotłowniach odpadów domowych). Referując prace Zarządu Powiatu starosta Roman Fester zwrócił uwagę na zainteresowanie samorządów gminnych partycypacją Powiatu w inwestycjach drogowych. Jak się okazało pula środków przewidzianych na tę współpracę w ramach tegorocznego budżetu jest mniejsza od sumy złożonych wniosków. Konieczne więc będzie wybieranie zadań pod kątem ich znaczenia lokalnego. W tym miejscu radny Marcin Gwóźdź skierował do Zarządu Powiatu apel o poparcie prośby burmistrza Ząbkowic w sprawie wspólnego finansowania modernizacji drogi przebiegającej przez Sulisławice. W tym roku będzie tam budowana nowa sieć wodociągowa, co w pełni uzasadnia remont tej  drogi.

2 Komentarze

  1. […] Nauczyciele mgr Jolanta Depczyńska i mgr Dariusz Sowa oraz uczniowie Aleksandra Kasprzyk i Bartek Smarżyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły stworzyli zespół odwiedzający gimnazja w Powiecie Ząbkowickim. Celem każdej wizyty jest prezentacja oferty edukacyjnej ząbkowickiego LO. Bezpośrednie dotarcie do potencjalnych uczniów szkoły jest zdaniem członków tego zespołu najskuteczniejszą formą przybliżenia gimnazjalistom celowości kontynuacji nauki w liceum. Składanie wizyty w gimnazjach jest już praktykowane przez LO od kilku lat. Stanowi też odpowiedź na zachętę do wychodzenia w kierunku uczniów, jaką sformułowano w trakcie niedawnej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego poświęconej problematyce oświatowej. Na ten temat obszernie pisaliśmy na naszym portalu. […]

  2. […] liczbę uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych o prawie 900 osób. Do tego dochodzi zjawisko (opisywanej już w naszym portalu) „emigracji edukacyjnej”, czyli podejmowania nauki w szkołach poza Powiatem Ząbkowickim przez […]

Zostaw swój komentarz