0

Infrastruktura drogowa i pomoc społeczna były dwoma roboczymi tematami ubiegłotygodniowej sesji rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Radni dokonali ponadto zmian w planach finansowych gminy w związku z pozyskanymi w ostatnim czasie dotacjami i zdecydowali o wszczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących nadania kamienieckiemu samorządowi statusu gminy miejsko-wiejskiej. Sesja była transmitowana w serwisie You Tube, co pozwala zobaczyć i wysłuchać wypowiedzi radnych, w tym chwilami zaskakujących polemik.

Sprawozdanie dotyczące stanu dróg powiatowych w gminie omówił przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych Maciej Haczkowski. Jak się okazało przez teren gminy przebiega ok. 14% ogółu arterii zarządzanych przez powiat ząbkowicki. Ubiegły rok – jak się okazało w trakcie dyskusji – nie był jednak okresem pomyślnym pod względem inwestowania w jezdnie czy chodniki na terenie gminy. Nie brakowało też zastrzeżeń wobec jakości tzw. prac utrzymaniowych. Radni i mieszkańcy wyraźnie domagali się podjęcia niektórych długo oczekiwanych projektów drogowych, tym bardziej, że samorząd Kamieńca Ząbkowicki od szeregu lat deklaruje partycypację w kosztach poszczególnych przedsięwzięć na drogach powiatu ząbkowickiego. Spotyka się jednak stale z odmową, podczas gdy realizowane są zadania w innych gminach.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Helena Staśkiewicz-Dobrowolska omówiła wyczerpująco coroczny raport na temat form i efektów pomocy socjalnej udzielanej mieszkańcom gminy. Ogółem w 2018 roku na różne sposoby wsparcia rodzin, osób indywidualnych, na pomoc stałą lub doraźną, na działania powierzone gminie oraz zadania własne z zakresu pomocy społecznej wydatkowano ponad 9,3 mln zł. W tej sumie największe środki skierowane były na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, bo ponad 4,1 mln zł. Drugą pozycję stanowią świadczenia rodzinne, rodzicielskie i składki na ubezpieczenia społeczne – to w sumie prawie 2,7 mln zł. Jak podkreślała szefowa kamienieckiego OPS, wszystkie działania pracowników socjalnych mają na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnych okolicznościach egzystencjalnych, ale też służyć mają ich wyjściu ze stanu, w jakim się znajdują. W dyskusji radni wyrażali się z uznaniem wobec efektów pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wójt Marcin Czerniec w wystąpieniu końcowym omówił m.in. efekty prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych zasilających budżet gminny. Odniósł się też do pytań stawianych przez radnych i mieszkańców.

https://www.facebook.com/MarcinCzerniecWojt/videos/359674221557598/

 

Komentarze

Zostaw swój komentarz