Powiat ząbkowicki w lipcu zakończył realizację projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim Cykloprojekt”.

Partnerem wiodącym projektu był Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia. Powiat ząbkowicki był jednym z 10 partnerów zaangażowanych do projektu. W projekcie uczestniczyli również partnerzy z Republiki Czeskiej.

W ramach jednego z działań modelowych, które realizował powiat ząbkowicki, pracownicy wydziału promocji, oświaty i rozwoju starostwa powiatowego w Ząbkowicach Śląskich (Kinga Grabowa i Andrzej Rapacz) we współpracy w ekspertami z Polski i Czech opracowali „Koncepcję rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”. Szczególnie istotny wkład do opracowania wnieśli uczestniczący w pracach grupy roboczej przedstawiciele gmin powiatu ząbkowickiego i organizacji pozarządowych.

Opracowana koncepcja określiła m.in.:

  • docelową sieć tras rowerowych w powiecie ząbkowickim w oparciu o analizę możliwości projektowych i realizacyjnych;
  • integrację systemu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego z układem zewnętrznym – w oparciu o długodystansowe jak i lokalne trasy rowerowe w tym powiązania transgraniczne;
  • standaryzację tras, węzłów bike&ride, miejsc obsługi rowerzystów (MOR) tj. – określenie standardów i wytycznych do projektowania przebiegu i konstrukcji zaplanowanych dróg i tras rowerowych oraz dodatkowej infrastruktury rowerowej w tym opracowanie modelowego projektu zagospodarowania miejsca obsługi rowerzysty;
  • zasady zarządzania systemem rowerowym;
  • wytyczne dla działań edukacyjnych i promocyjnych;
  • rekomendacje do wdrażania;
  • plan działań rowerowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanego projektu znajdują się na stronie internetowej  Powiatu Ząbkowickiego w zakładce Cykloprojekt http://www.zabkowice-powiat.pl/cykloprojekt

Ostatnim wydarzeniem zrealizowanego już CYKLOPROJEKTU była konferencja podsumowująca, która odbyła się w dniu 25 lipca 2019 r. w Nachodzie.

Partnerzy projektowi i eksperci zaprezentowali na niej wyniki i produkty zrealizowanego projektu. Również przedstawiciel powiatu ząbkowickiego zaprezentował opracowaną w ramach działania modelowego „Koncepcję rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”.

Jednak, z perspektywy powiatu ząbkowickiego, najważniejszym punktem konferencji było podpisanie listu intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy na rzecz realizacji projektu „Budowa cyklostrady po trasie zlikwidowanej linii kolejowej: Kondratowice – Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra”. List intencyjny podpisali przedstawiciele gmin, przez które przebiegać ma planowana cyklostrada, powiatu ząbkowickiego i województwa dolnośląskiego.

Budowa 40 km magistrali rowerowej na trasie zlikwidowanej linii kolejowej łączącej trzy powiaty Dolnego Śląska (od Kondratowic w powiecie strzelińskim przez Ząbkowice Śląskie do Srebrnej Góry – granicy powiatu ząbkowickiego z powiatem kłodzkim) będzie stanowić nową jakość transportu rowerowego i turystyki rowerowej w regionie.

Komentarze

Zostaw swój komentarz