0

Co zrobić, gdy nauka nie jest mocną stroną dziecka? Co zrobić, gdy dziecko nie uzyskało promocji do następnej klasy i to po raz kolejny? Jak pomóc dzieciom, które do sukcesu dążą inną drogą niż średnia ocen?

Na to i wiele innych pytań odpowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją. Trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która   z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W naszej placówce Uczestnik OHP:

 1. uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia.
 2. kształcenie ogólne realizowane jest w:
 • Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,
 • Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.
 • Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej :kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektromechanik, piekarz

Uczestnik OHP otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.

Uczestnik OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb.

Wykaz wymaganych dokumentów:

Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ośrodka na rok szkolny 2019\2020 do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej

 1. kwestionariusz rekrutacyjny uczestnika
 2. ankieta
 3. zgoda na udostępnianie danych osobowych
 4. zgoda na udostępnianie wizerunku
 5. zgoda na udział w imprezach
 6. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie dotyczy naboru do klasy szkoły branżowej i zawodowej),
 7. opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego,
 8. odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem na pobyt stały,
 9. karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,
 10. informacja o sytuacji domowej i materialnej uczennicy (ucznia) z podaniem dochodu na jednego członka rodziny brutto, zaświadczenie o dochodach
 11. świadectwo ukończenia
 12. oświadczenie rodziców o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez córkę /syna w trakcie pobytu w ośrodku,
 13. zgoda rodziców na objęcie córki /syna opieką medyczną na czas pobytu w ośrodku przez NZOZ w Ząbkowicach Śl.
 14. 2 zdjęcia.

Dotyczy kandydatów do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas II i III branżowej:

 1. Wymagane dokumenty wymienione w p. 1
 2. Dodatkowo należy złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
 3. należy złożyć (na specjalnym druku) podanie o przyjęcie do określonej szkoły zawodowej

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich – siedziba: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP / ul. Cukrownicza 8 / 57-200 Ząbkowice Śląskie / tel. 746410138 lub 746410139.

Komentarze

Zostaw swój komentarz