12 lutego br., odbyło się spotkanie pracowników ziębickiego magistratu z przedstawicielami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której celem jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli.

Międzynarodową delegację OECD wspierali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także dyrektor oraz pracownicy Biura Związku Miast Polskich. Wizytacja odbywała się w ramach projektu pn. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” realizowanego w ramach programu „Rozwój lokalny”.

Podczas swojego wprowadzającego wystąpienia burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz zwrócił uwagę, że Ziębice to miasto borykające się z wieloma problemami, a magistrat stara się rozwiązywać je systematycznie. Podkreślił również, że obecne hasło promocyjne „Gmina Ziębice – z natury przyjazna” nie dotyczy tylko kwestii dbania o środowisko naturalne, ale przede wszystkim o dobro mieszkańców.

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, powiedział, że prawdziwa siła Związku bierze się nie z jego zarządu, w którym zasiadają prezydenci i burmistrzowie, ale przede wszystkim z energii miast, które ten związek tworzą.

Po otwarciu spotkania i przedstawieniu ogólnej sytuacji gminy, rozpoczęły się sesje robocze, podczas których poddano szczegółowej analizie poszczególne problemy z jakimi boryka się samorząd. W trakcie prac poszczególnych grup przeanalizowano m.in. zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, budżetem i inwestycjami, zamówieniami publicznymi czy współpracą z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Celem wizyty przedstawicieli OECD oraz praktyków okołosamorządowych z innych państw OECD było przeprowadzenie wywiadów pogłębionych na miejscu wśród przedstawicieli administracji lokalnej na temat potencjału i wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego i instytucjonalnego ich jednostek. Wywiady takie pozwolą ekspertom OECD porównać wnioski wynikające z badań ankietowych na próbie wielu jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem kwestionariusza. Docelowo informacje te zostaną wykorzystane przez OECD do opracowania raportu dotyczącego przeglądu instytucjonalnego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce oraz do skonstruowania narzędzia samooceny potencjału instytucjonalnego polskich jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych.

Ziębice, tak jak dziewięć pozostałych jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie, otrzymają zbiorcze podsumowanie wnioskujące wraz ze zindywidualizowanymi dla JST profilami diagnostycznymi oraz rekomendacjami dotyczącymi rozwijania i wzmacniania potencjału instytucjonalnego służącemu efektywnemu prowadzeniu lokalnej polityki rozwojowej. Podsumowanie będzie pomocną wskazówką na temat tego, jakie działania można podjąć, aby dalej budować plan rozwoju w oparciu o silne strony, a także jak kompensować słabe strony.

  • W spotkaniu (poza urzędnikami ziębickiego magistratu) wzięli udział: Adam Ostry – kierownik projektu, kierownik wydziału ds. przeglądów systemów zarządzania publicznego; Johannes Klein – konsultant w wydziale ds. przeglądów systemów zarządzania publicznego; Tessa Cullen – analityk w wydziale zamówień publicznych, Emma Cantera – analityk z wydziału otwartego rządzenia; Claire Salama – analityk w wydziale monitoringu i wwaluacji; Sean Dougherty – analityk w wydziale ds. zarządzania efektywnością i budżetu; Yingyin Wu – analityk w wydziale ds. decentralizacji, inwestycji publicznych i finansowania regionalnego; Mirosław Grochowski – starszy konsultant, ekspert ds. rozwoju terytorialnego i przestrzennego; Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich oraz Joanna Held z departamentu programów pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Na zaproszenie burmistrza Ziębic, w sesji wertykalnej i koordynacji, udział wzięli: Tomasz Krzeszowiec – dyrektor departamentu gospodarki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Grażyna Orczyk – burmistrz Złotego Stoku oraz Łukasz Białkowski – wójt Ciepłowody.
  • W sesji poświęconej organizacjom pozarządowym odpowiedzi udzielały: Joanna Smętkiewicz – członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji ZSP; Kinga Grabowa – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia LGD Qwsi oraz Barbara Sawka – koordynator działań wolontariackich.
  • Ponadto w spotkaniu z przedstawicielami sektora prywatnego uczestniczyli: Remigiusz Weżgowiec – właściciel firmy Agrowiec; Andrzej Pacholak – prezes RPPH Ziębice oraz Aleksander Demidowicz – przedstawiciel firmy MASFROST Ziębice.

Komentarze

Zostaw swój komentarz