Od 3 lutego 2020 r. trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (V)”. Realizowany będzie do 31 grudnia br., a jego wartość wynosi 2 376 557,66 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór utrzymywany będzie do wyczerpania środków finansowych.

Uczestnikami projektu mogą być: osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 45 osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19 000 zł.

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne. Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce: dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie urzędu w Ząbkowicach Śląskich oraz filii w Ziębicach.

Bliższych informacji udzielają: Joanna Juszczak (pokój nr 17 – I piętro) – tel. 748166717 oraz Klaudia Baryluk (Pokój nr 17 – I piętro) – tel. 748166717.

Załączniki:

Formularz o pomocy de minimis (xlsx, 79 KB)

Informacja o dotacji (doc, 164 KB)

Oświadczenie dla poręczycieli (doc, 50 KB)

Wniosek o dotację (doc, 328 KB)

Zaświadczenie o zarobkach (doc, 31 KB)

Komentarze

Zostaw swój komentarz