Samorząd terytorialny po nowemu

31 stycznia 2018 r., czyli za niespełna dwa tygodnie, wchodzą w życie zmiany w ustawach regulujących funkcjonowanie samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Wszystkie przepisy zaczną obowiązywać w praktyce od nowej kadencji, która rozpocznie się po wyborach samorządowych, jakie zostaną przeprowadzone w listopadzie br. Tak wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta RP. Zobaczmy co zmieni się z chwilą, gdy wybierzemy wójtów, burmistrzów, radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Najpierw wybory po nowemu…

 • zmiana ustawowej definicji znaku „X”; zgodnie z tą zmianą, „X” oznacza co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki (dotychczas, by oddanie głosu zostało uznane za ważne, konieczne były dwie linie),
 • w wyborach na wójta w danej gminie nie będzie mogła kandydować osoba uprzednio dwukrotnie wybrana na to stanowisko (limit kadencji będzie liczony od przyszłych wyborów,
 • podmiotem dokonującym podziału gminy na stałe obwody głosowania obecnie jest rada gminy, a od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie to komisarz wyborczy (podział gminy na obwody na potrzeby tegorocznych wyborów samorządowych dokonywany będzie według zasad dotychczasowych),
 • obwód do głosowania będzie mógł obejmować od 500 do 4 000 mieszkańców,
 • głosowanie korespondencyjne będzie możliwe wyłącznie dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • obowiązkowe będzie przeprowadzanie transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych (jeżeli z przyczyn technicznych transmisja będzie niemożliwa, czynności podejmowane przez komisję będą rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących, a następnie udostępniane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej),
 • w miejsce dotychczasowej jednej komisji obwodowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania i policzenie oddanych głosów, powołane będą dwie komisje: obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,

Po wyborach samorząd po nowemu…

Dłuższa kadencja: kadencję organów samorządu terytorialnego wydłużona z 4 do 5 lat.

Budżet obywatelski: (w miastach na prawach powiatu obligatoryjny) ma być formą konsultacji z mieszkańcami, wynosić ma co najmniej 0,5% wydatków jednostki samorządowej, a rozdziale kwot decydować mają corocznie mieszkańcy.

Jawność organów stanowiących: sesje rad gmin, powiatów i sejmików mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych.

Demokratyzacja organów stanowiących: nie będzie można odmówić wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych złożonego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji (można będzie zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję).

Jawność zachowań radnych: obowiązkowe będzie rejestrowanie i niezwłocznie upublicznianie wykazów głosowań, które mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych lub wszystkie głosowania przeprowadzać imiennie.

Organ rozpatrujący skargi obywateli: obowiązkowe będzie powołanie przez radę lub sejmik komisji skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać ma skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Uprawnienia kontrolne radnych: radni będą mieli uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów, co oznacza, że przysługiwać im będzie prawo uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

Interpelacje i zapytania radnych: w sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

Rola przewodniczącego rady: przewodniczący organu stanowiącego będzie miał prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej, wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy.

Publiczna debata o stanie samorządu: organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Inicjatywa uchwałodawcza: mieszkańcy gminy, powiatu i województwa zyskują prawo inicjatywy uchwałodawczej (grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 000 mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200, a w gminach większych – co najmniej 300 osób).

Na podstawie: Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej

PORT w Opolnicy – dla mieszkańców i turystów!

Gmina Bardo może pochwalić się kolejnym sukcesem, który znacząco wpłynie na mieszkańców Opolnicy, jak i sąsiednich miejscowości w gminie oraz przybywających coraz liczniej turystów!

Z informacji, która wpłynęła do Urzędu 17 stycznia 2018 r. wynika, że decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania QWSI wniosek gminy został oceniony pozytywnie – uzyskał  maksymalne 10 pkt. I co najważniejsze, mieści się w limicie środków, którymi na ten zakres operacji dysponowała LGD. Teraz wniosek zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie będzie podlegał dalszej weryfikacji. Całość inwestycji to 305 955,28 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy stanowi 190 890,00 zł.

Czym jest PORT? To skrót od: Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego. To projekt innowacyjnego miejsca zlokalizowanego w Opolnicy przy szlaku pontonowo-kajakowym. W okolicy nie ma takiego miejsca, które będzie ogólnodostępne, zarówno dla turystów jak i mieszkańców, dostępne całą dobę, po wcześniejszym powiadomieniu osób opiekujących się budynkiem. Będzie to miejsce odpoczynku i integracji, dające wiele możliwości rozwoju oraz organizacji wydarzeń i spotkań. Będzie możliwość schronienia się tam przy niekorzystnych warunkach pogodowych, ugotowania i zjedzenie swoich posiłków, odpoczynku.

PORT jest uzupełnieniem działającego ruchu turystycznego, który doskonale wpisuje się w jego charakter. Odpoczynek na świeżym powietrzu, przy rzece, która w tym miejscu jest zabezpieczona malowniczą tamą, z możliwością zorganizowania sobie czasu wewnątrz budynku, jest niespotykaną atrakcją, z której skorzysta wiele ludzi.  Będzie miejscem promocji sołectwa i gminy oraz turystyki aktywnej, która stale rozwija się w okolicy. Stanie się też punktem, w którym mogą spotykać się mieszkańcy, by realizować projekty dotyczące rozwoju Opolnicy, bazując na historii, kulturze oraz walorach przyrodniczych i chronionych zwierzętach, jakie występują, m.in. muflonach. Wyróżnia to Opolnicę i może sprawić, że stanie się miejscem turystycznym i celem wypraw.

O kolejnych etapach zatwierdzania wniosku będziemy Państwa informować. Zakończenie inwestycji planowana jest na jesień 2018 roku, więc już niedługo Opolnica wzbogaci się o nową atrakcję!

Ponad pół miliona złotych dla stowarzyszeń z Gminy Ząbkowice Śląskie

Rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki.

W urzędzie miejskim odbyło się podpisanie umów ze stowarzyszeniami, dzięki czemu ząbkowicka gmina dofinansuje:

 • Piłkę nożną – 192 000 zł
 • Sporty walki – 30 000 zł
 • Koszykówkę – 10 000 zł
 • Siatkówkę – 44 000 zł
 • Taniec – 8 000 zł
 • Badminton – 7 000 zł
 • Wędkarstwo – 10 000 zł
 • Udział dzieci i młodzieży w imprezach Szkolnego Związku Sportowego – 8 000 zł
 • Prowadzenie świetlicy środowiskowej i Centrum Terapeutycznego – 160 000 zł
 • Aktywizację osób niepełnosprawnych – 35 000 zł
 • Aktywizację seniorów – 25 000 zł
 • Aktywizację społeczna młodzieży – 8 000 zł

Qmam kaszę

Jaka jest współczesna kuchnia? Nowoczesna i egzotyczna, czy może tradycyjna i swojska? A może sztuka kulinarna polega właśnie na eksperymentach i łączeniu różnych smaków?

Mogli nas o tym przekonać uczniowie klas gastronomicznych z regionu wałbrzyskiego, którzy wzięli udział w I Regionalnym Konkursie Kulinarnym „Qmam kaszę”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. Konkurs, którego  koordynatorkami były panie: Ewelina Dreszer, Ewelina Świdzińska oraz Halina Czyż, odbył się 9 stycznia 2018 r. i miał na celu kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o regionalnej tradycji kulinarnej, doskonalenie umiejętności kulinarnych oraz rozbudzanie pomysłowości i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych.

Do kulinarnych potyczek zgłosiły się szkoły gastronomiczne z regionu wałbrzyskiego:

 • Zespół Szkół  nr 7 im. Edukacji Narodowej w Wałbrzychu – skład zespołu: Nikola Nahorecka i Patryk Sułek, opiekunowie: Katarzyna Kubiak, Rajmund Królik.
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie –
  skład zespołu: Angelika Woźniak i Laura Bełch, opiekun: Katarzyna Korus-Szydło.
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  w Ząbkowicach Śląskich –
 • skład zespołu: Klaudia Majerczyk, Piotr Franczak, opiekunowie: Anna Pintal, Ewa Ancerowicz.
 • Regionalna Szkoła Turystyczna im. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju – skład zespołu: Jakub Papierowski, Mateo Waliś, opiekun: Agnieszka Ciuła.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego – skład zespołu: Kamila Cios, Kamila Świdzińska, opiekun: Ewelina Dreszer.

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu przez zespół dwóch potraw: dania zasadniczego i deseru, z wykorzystaniem składnika stanowiącego temat przewodni konkursu – kaszy jaglanej. Jurorami, którzy czuwali nad przebiegiem konkursu „Qmam kaszę” oraz oceniali potrawy byli: Krystyna Okoniewska, Magdalena Ozimek, Waldemar Załuski, Zofia Czajkowska oraz Józefa Warechowicz.

W opinii jury najlepiej wypadł zespół pod opieką pani Agnieszki Ciuły z RST z Polanicy: Jakub Papierowski i Mateo Waliś. Uczniowie przygotowali: pierś z kurczaka w towarzystwie kaszy jaglanej z pesto bazyliowym pod chutney’em, a na deser ciasteczka jaglane przy czekoladowej chmurce. Drugie miejsce zdobyła drużyna pani Eweliny Dreszer.

Zespół ZSP Ziębice w składzie: Kamila Cios i Kamila Świdzińska jako danie główne przygotował placuszki jaglane na topinamburowym purée ze strusiem i sosem malinowym, a na deser ciasteczko z kremem jaglanym pod słodkim obłokiem.

I Regionalny Konkurs Kulinarny okazał się wyjątkowym wydarzeniem, wszyscy uczestnicy  prezentowali bardzo wysoli poziom, a przygotowane przez nich potrawy zaskoczyły i oryginalnością smaków, i estetyką podania.  Nad częścią multimedialną konkursu czuwał pan Grzegorz Noculak, zaś gościem imprezy był pan dr Mariusz Szpilarewicz – wicestarosta Powiatu Ząbkowickiego.

Ewelina Derszer – opiekun konkursu

IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Opolnica 2018

15 stycznia 2018 r. Dom Pomocy Społecznej ZAMEK OPOLNICA był organizatorem  IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej Domów Pomocy Społecznej i Środowiska. Turniej odbywał się w Ząbkowicach Śląskich w Hali Słonecznej.

Wszystkich sportowców powitał Starosta Ząbkowic Śląskich  Roman Fester oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Pani Monika Rak- Słowińska. Goście, którzy również zaszczycili nas swoją obecnością to Dyrektor PCPR Pani Beata Mirek, oraz przedstawiciel TZMO Pani Agnieszka Mucha. Jeszcze przed losowaniem wystąpiła grupa taneczna prowadzona przez Panią Paulę Łuczak. Była to niespodzianka wykonana przez podopieczne DPS Opolnica wraz ze swoim wspomnianym trenerem.

Do rywalizacji przystąpiły drużyny DPS Podzamek, DPS Opolnica, DPS Szarocin, DPS Szczytna, DPS Ścinawka Dolna, WTZ Dzierżoniów, Spec-Team Legnickie Pole i Środowiskowy Dom Samopomocy z Wałbrzycha. Mecze rozgrywano w dwóch grupach. Zwycięzcy grup zagrali w finale, zaś zespoły, które zajęły w grupach drugie miejsca rywalizowały o trzecie miejsce na podium. W grupie A znalazły się ekipy z Wałbrzycha, Szarocina, Podzamka i Legnickiego Pola, zaś w drugiej rywalizowały drużyny ze Szczytnej, Ścinawki Dolnej, Dzierżoniowa i Opolnicy. Z grupy A z 7 punktami awansowała drużyna Spec-Team Legnickie Pole, a z grupy B z kompletem 9 punktów drużyna DPS Opolnica. W meczu o pierwsze miejsce DPS Opolnica pokonał Spec -Team  Legnickie Pole 4:0 .Piłkarze z Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy po raz kolejny nie mieli sobie równych. Trzecie miejsce zajęła drużyna DPS Ścinawka pokonując w meczu o 3 miejsce drużynę z ŚDS Wałbrzych. 3:0. Najlepszym strzelcem Turnieju został Sylwester Siemiński strzelając 10 bramek, a najlepszym bramkarzem Wadoń Andrzej obaj z Opolnicy. Najlepszy zawodnik to Wojgien Paweł z DPS Ścinawka Dolna.

Każda drużyna została uhonorowana Pucharem i dyplomem. Atmosfera Turnieju, doping, sportowe zachowanie zawodników sprawiło, że wszyscy uczestnicy wrócili do swoich domów z „naładowanymi bateriami” i pozytywnym nastawieniem do dalszych treningów. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli zorganizować i czuwali nad sprawnym przebiegiem tak dużego przedsięwzięcie. Wielkie dzięki!

Ponad 6 mln zł dla dolnośląskich przedsiębiorców

Znany już jest dokładny podział pieniędzy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorcy z dolnośląskich powiatów będą mieć do dyspozycji od 92 tys. zł do 1,5 mln zł na szkolenia swoich pracowników. W sumie 6,39 mln zł. Dla firm z powiatu ząbkowickiego przypadnie jedna z wyższych kwot, tj. 250 000 zł.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część środków Funduszu Pracy, która została przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Fundusze można przeznaczyć między innymi na kursy, szkolenia, czy też studia podyplomowe. O wyborze konkretnych działań decydują sami pracodawcy.

– O dofinansowanie rozwoju pracowników mogą wystąpić pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych i swoich pracowników. Nabór będą prowadzić Powiatowe Urzędy Pracy, które już przygotowują się do ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków. Część z nich rozpocznie przyjmowanie wniosków jeszcze w styczniu. Dlatego już dziś zachęcamy pracodawców do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy. Ze swojej strony zaś przygotowujemy również akcję informacyjną i pięć spotkań w regionie dla dolnośląskich pracodawców – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W 2018 roku obowiązują następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Szczegółowy podział Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • powiat bolesławiecki – 241 tys. zł,
 • powiat dzierżoniowski – 158 tys. zł,
 • powiat głogowski – 152 tys. zł,
 • powiat górowski – 92 tys. zł,
 • powiat jaworski – 159 tys. zł,
 • powiat jeleniogórski – 285 tys. zł,
 • powiat kamiennogórski – 133 tys. zł,
 • powiat kłodzki – 275 tys. zł,
 • powiat legnicki – 272 tys. zł,
 • powiat lubański – 141 tys. zł,
 • powiat lubiński – 281 tys. zł,
 • powiat lwówecki – 98 tys. zł,
 • powiat milicki – 120 tys. zł,
 • powiat oleśnicki – 233 tys. zł,
 • powiat oławski – 140 tys. zł,
 • powiat polkowicki – 234 tys. zł,
 • powiat strzeliński – 107 tys. zł,
 • powiat średzki – 147 tys. zł,
 • powiat świdnicki – 291 tys. zł,
 • powiat trzebnicki – 195 tys. zł,
 • powiat wałbrzyski – 325,0 tys. zł,
 • powiat wołowski – 165 tys. zł,
 • powiat wrocławski – 1,52 mln zł,
 • powiat ząbkowicki – 250 tys. zł,
 • powiat zgorzelecki – 182 tys. zł,
 • powiat złotoryjski – 194 tys. zł.

Więcej informacji http://www.dwup.pl/Krajowy-Fundusz-Szkoleniowy oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Młodzież z inicjatywą – Dolnośląska Akademia Samorządu

Burmistrz Marcin Orzeszek poprowadził w ubiegłym tygodniu w liceum ogólnokształcącym lekcję na temat samorządności.

Wykład burmistrza był częścią projektu, jaki do konkursu „Dolnośląska Akademia Samorządu” zgłosili uczniowie ząbkowickiego „ogólniaka”. Burmistrz opowiadał o strukturach i zadaniach samorządu gminnego i powiatowego oraz odpowiadał na pytania uczniów, dotyczące m.in. wyborów samorządowych, prowadzonych na terenie gminy inwestycjach i planach na przyszłość.

TFU, NA PSA UROK! czyli Szopka Noworoczna 2017

A co, jeśli wszystkie porażki i niepowodzenia w 2017 roku nie były dziełem przypadku? Jeśli za wszelkie blamaże odpowiedzialny jest zły czar bądź klątwa? Kto ją rzucił, czemu to zrobił i jak się jej pozbyć? Na te pytania odpowiedzią będzie Szopka Noworoczna 2017! Tfu, na psa urok! Przyjdźcie tłumnie, by odegnać zła passę!

Tak zapowiadają swoje kolejne – jedyne takie w okolicy – przedstawienie organizatorzy ząbkowickiej szopki noworocznej, czyli Stowarzyszenie Animatorów Kultury. Ubiegłoroczne i poprzednie spektakle relacjonowaliśmy w naszym portalu. Premierę widowiska satyrycznego, które od 2007 roku, a więc już dziesięć lat, przyciąga tłumy ząbkowiczan, obejrzymy już w sobotę 20 stycznia 2018 r. o godz. 17:00, a powtórzenie w niedzielę 21 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 – oba przedstawienia w Ząbkowickim Ośrodku Kultury. W tym roku mamy jubileuszową, bo dziesiątą ząbkowicką szopkę noworoczną – już teraz gratulujemy jej twórcom i pomysłodawcom wytrwałości, choć warto przypomnieć, że inspiracją są dla nich zupełnie inne osoby 😉

 

47. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VII kadencji

W piątek 26 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 47. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.
 3. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy za rok 2017.
 4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2017.
 5. Podjęcie uchwał.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 • w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Kamieńcu  Ząbkowickim I
 • w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas  przeprowadzania w Gminie Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Elżbieta Cwek

Zadłużenie trzeba spłacać

W powiecie ząbkowickim nie ma niezadłużonego samorządu. Nie stanowi to niczego wyjątkowego, na prawie 2500 polskich gmin, jedynie ok. 100 jest wolna od zobowiązań kredytowych.

Kwoty przeznaczone na regulowanie zobowiązań wobec banków są objęte klauzulami umownymi pozwalającymi bankom ich ściągnięcie w każdym przypadku nieterminowej lub niepełnej spłaty. Nie można ich zatem w planach budżetowych przesunąć na inne wydatki bieżące czy inwestycyjne. Ich spłata może się odbywać tylko ze środków własnych gminy, co znaczy, że kolokwialnie rzecz ujmując, na spłaty kredytów „zrzucają się” wszyscy podatnicy z terenu danej gminy. Zdolność samorządów gminnych do planowania wydatków, w tym do spłaty kredytów, bierze się z dochodów własnych. Są one szacowane przy ustalaniu budżetów rocznych i najlepiej można je ocenić przez wykazanie dochodów na statystycznego mieszkańca gminy („per capita”).

Warto wiedzieć, jaki jest poziom zadłużenia gminy, w której mieszkamy i jednocześnie wiedzieć czy dochody gminy mają tendencję wzrostową lub spadkową. Poniższe zestawienie ukazuje trzy parametry:

 • zadłużenie gminy wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. – ogółem / na statystycznego mieszkańca,
 • dochody gminy na statystycznego mieszkańca za rok 2015,
 • dochody gminy na statystycznego mieszkańca za rok 2016.

Dane pochodzą z zasobów Ministerstwa Finansów. Nie ma jeszcze danych o zadłużeniu gmin po podsumowaniu całego roku 2017, a wskaźniki dochodów „per capita” liczone są na podstawie wyników z roku poprzedniego, stąd brak danych za rok 2017. Czytając poniższe dane możemy również zobaczyć jaka część dochodów gminy przypadających na statystycznego mieszkańca nie zostaje w gminie, ale trafia do banków (tzw. koszt obsługi zadłużenia).

BARDO

Zadłużenie 2017:

5 454 163 zł / 1 014 zł

Dochody:

2015: 1 233,26 zł

2016: 1 508,39 zł 

CIEPŁOWODY

Zadłużenie 2017:

770 297 zł / 250 zł

Dochody:

2015: 1 642,74 zł

2016: 1 562,74 zł 

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Zadłużenie 2017:

3 815 027 zł / 458 zł

Dochody:

2015: 1 334,51 zł

2016: 1 428,07 zł 

STOSZOWICE

Zadłużenie 2017:

4 893 964 zł / 896 zł

Dochody:

2015: 1 147, 37 zł

2016: 1 085,93 zł 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Zadłużenie 2017:

18 006 913 zł* / 812 zł

*gmina zaciągnęła w IV kwartale kredyt długoterminowy na kwotę: 3 500 000 zł

Dochody:

2015: 1 463,65 zł

2016: 1 472,69 zł 

ZIĘBICE

Zadłużenie 2017:

14 533 149 zł / 832 zł

Dochody:

2015: 992,31 zł

2016: 1 028,91 zł 

ZŁOTY STOK

Zadłużenie 2017:

4 381 895 zł / 948 zł

Dochody:

2015: 1 014,18 zł

2016: 968,19 zł 

Za poziom obciążeń formalnie odpowiadają organ stanowiący, czyli rada gminy oraz organ wykonawczy, czyli wójt lub burmistrz. W rzeczywistości długi zaciągane są w zdecydowanej większości w trybie wieloletniej spłaty sięgającej nawet lat 30. XXI wieku. Każde zadłużenie, szczególnie wysokie, jest w oczywisty sposób czynnikiem ryzyka dla zarządzających gminami w kolejnych kadencjach. Ryzyko to rośnie w przypadku gmin, których perspektywa dochodowa nie ma tendencji wzrostowej w oparciu o własne zasoby.

FOT (ikona / ilustracja): Pixabay.com

Chętnie czytane