Ponad 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych powstanie w tym roku w dolnośląskich gminach dzięki dotacji przekazanej przez samorząd województwa. Pieniądze trafią do 91 gmin i 22 powiatów w całym regionie. Są wśród nich 4 gminy powiatu ząbkowickiego, do których zostanie przekazanych łącznie ponad 663 tys. zł.

Środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą przeznaczone na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Łączne dofinansowanie z samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów, na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wynosi prawie 18 mln zł.

Z tegorocznej puli wsparcia udzielanego przez samorząd województwa dolnośląskiego skorzystają cztery gminy powiatu ząbkowickiego:

  • Gmina Stoszowice – 279 600 zł – na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Budzowie,
  • Gmina Złoty Stok – 274 248 zł – na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Laskach,
  • Gmina Ziębice – 63 420 zł – na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Służejowie,
  • Gmina Ząbkowice Śląskie – 46 200 zł – na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Strąkowej.

Każdego roku wspieramy dolnośląskie samorządy i przekazujemy im pieniądze na tak ważne inwestycje w gminach. W tym roku, dzięki naszej dotacji powstanie między innymi prawie 80 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych – mówi wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Na terenie całego Dolnego Śląska gminy i powiaty, wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych planują wykonać 135 zadań: 105 dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup 23 zestawów sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, 4 drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz 3 zbiorniki wodne tzw. „małej retencji”. − Od 2011 roku samorząd województwa przekazał w sumie 214 mln złotych. Za tę kwotę zrealizowano ponad 2100 zadań związanych z ochroną gruntów rolnych. Najwięcej środków przeznaczono na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ponad 194 mln, co pozwoliło jednostkom samorządu terytorialnego wybudować 936 km dróg w latach 2011 – 2018 – wylicza marszałek Cezary Przybylski.

Do ubiegania się o dotację niezbędne jest złożenie kompletnego wniosku do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (np. wniosek na rok 2020 należy złożyć do 30 listopada 2019 roku). Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wnioski i inne dokumenty niezbędne do pozyskania dotacji znajdują się na stronie internetowej www.wgik.dolnyslask.pl w zakładce Dotacje i scalenia / I. Ochrona gruntów rolnych.