Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącej własność Skarbu Państwa

1) Dane dotyczące nieruchomości: przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum, na AM- 6, jako działka nr 3/3 (Bp) o powierzchni 0,0746 ha, (KW- SW1Z/00047334/2). (Nieruchomość jest użytkowana przez bezumownego użytkownika)

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r, poz. 404 / przedmiotowa działka nr 3/3, AM-6, obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie położona jest w terenie o symbolu:  C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacji;  03 KDGP– tereny dróg głównych przyspieszonych „§ 37.1 UP– podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.” „§ 49.1. 01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa, z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia w rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje:

  • strefa ochrony ekspozycji SE,
  • istniejąca sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
  • nieprzekraczalne linie zabudowy,
  • sieć gazowa dystrybucyjna,
  • istniejąca sieć wodociągowa.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 2.238,-zł  + podatek VAT (23%) – słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych plus podatek VAT (23%)

2) Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2019 r.  o godz. 10:00   w budynku Starostwa    Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 230,-zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

4) Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6)  Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7)  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

Uwagi:

  • W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
  • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
  • Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel.0748162827 lub 748162862.

Ząbkowice Śląskie, dnia 12.04.2019 r.

Starosta Ząbkowicki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.