Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 9.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie:

  • art.11 ust.1, art.13 ust.2 i 2a, art.35 ust.1, art.37 ust.2 pkt.4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),
  •  § 3 ust.2 pkt.4   Uchwały   Nr VI / 30/1999 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zasad. gospodarowania nieruchomościami   stanowiącymi  własność Powiatu Ząbkowickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z późn. zm.),
  • uchwały nr VI/40/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą   własność   Powiatu   Ząbkowickiego, położoną w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-12, jako   działka   nr 704/4 o powierzchni 0,0169 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00065661/5.

W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nieruchomość opisaną w § 1 niniejszej uchwały zbywa się w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dla zapewnienia ładu przestrzennego m.in. gminnych ulic i placów zgodnie z art.7 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm).

§ 3

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.

§ 4

Wykonanie   uchwały   powierza się Naczelnikowi   Wydziału   Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                            Załącznik nr 1 do uchwały nr 29 / 2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia  

Zarząd Powiatu  Ząbkowickiego  działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997  roku o gospodarce   nieruchomościami /  Dz. U. z  2018.,  poz. 2204  z późn. zm. / podaje do publicznej wiadomości:

Lp. Adres nieruchomości Nr działki, pow. działki, Nr KW Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki Wartość nieruchomości Forma zbycia
 

1.

 

Kamieniec Ząbkowicki I, dz. nr  704/4, (Obr. Kamieniec Ząbk.I, AM-12), o pow. 0,0169ha

Nr KW: SW1Z/ /00065661/5

 

 

 

Nieruchomość  niezabudowa-na, stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego,  położona w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-12,   jako działka   nr  704/4 (Bp)  o pow. 0,0169 ha.

Przedmiotowa nieruchomość to działka o nieregularnym kształcie, nieogrodzona. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Działka nie jest porośnięta roślinnością, utwardzona nawierzchnią asfaltową – widoczne częściowe zużycie. Działka graniczy od północy i zachodu z drogą publiczną, od południa z działką zabudowaną budynkiem mieszkalno – usługowym, natomiast od wschodu z rzeką.

 

W/w działka 704/4  jest w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

 

 

Dla  terenu, na którym położona jest  przedmiotowa działka  nr 704/4 (obr. Kamieniec Ząbk.I )  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospod. przestrzennego Gminy Kamieniec  Ząbkowicki  ( Podstawa: Uchwała  Nr  XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu  Ząbkowickim  z  dnia 21 grudnia 2005r. opubl. –  Dz. Urz. Woj. Dolnośl.nr 29, poz. 413   z dnia 09.02.2006 roku    wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. opubl.- Dz. Urz. Woj. Dolnośl.  Nr 128, poz.1968 z dnia 15.07.2010 r.)

 

Dla przedmiotowej działki nr 704/4 obowiązują następujące ustalenia planu:

Symbol terenu: MU 2 – tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej  i usługowej

Funkcja dopuszczalna:  zieleń urządzona.

Teren  objęty strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych i strefą obserwacji archeologicznej.

 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenie w ich  użytkowaniu:

1)Wyklucza się lokalizację magazynów i składów, w tym placów składowych, obiektów obsługi i naprawy środków transportu oraz stacji paliw płynnych.

2) Na terenach położonych w granicach zasięgu zalewu wód  powodziowych 1% obowiązują   wymagania   określone  w § 118.

 

6.000,-zl.

(słownie:

sześć tysięcy złotych)

 

 

Zbycie

w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki –

– z przeznacze niem na realizację zadań własnych Gminy, dla zapewnienia ładu przestrzennego m.inn. gminnych ulic i placów zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 1  i 2 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

 

 

 

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: do dnia 27 maja 2019 r. Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw, poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

Ząbkowice Śląskie 9.04.2019 r.

Zarząd Powiatu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.