Ministerstwo finansów rozdzieliło 184 mln zł w ramach tzw. „rezerwy 0,4” przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych przez samorządy w 2018 roku. Wśród niemal 1800 gmin, które otrzymały pomoc rządową są Ząbkowice Śląskie i Ziębice.

Ponad 140 tys. zł zyskała gmina Ząbkowice Śląskie. Z tej sumy ok. 124 tys. zł przeznaczonych zostanie na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Pozostałych ok. 16 tys. zł to dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych lub przechodzących na emeryturę. Z kolei prawie 63,5 tys. zł trafiło do gminy Ziębice, gdzie sumę tę przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Ze środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie oświaty poprzez przyznawaną gminom i powiatom subwencji oświatowej wydzielana jest rezerwa w wysokości 0,4% całej puli. Kryteria jej podziału między jednostki samorządu terytorialnego określa ministerstwo edukacji narodowej w porozumieniu ze ogólnopolską reprezentacją samorządu. Dysponentem rezerwy jest ministerstwo finansów, którego opublikowane rozstrzygnięcie jest wiążące. W roku 2018, decyzją minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, kryteria wnioskowania o „rezerwę 0,4” rozszerzono o 4-letni program umożliwiający uzyskanie dofinansowania na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W latach wcześniejszych najczęściej środki z „rezerwy 0,4” kierowane były na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół.