Stan środowiska naturalnego i przestrzeganie praw konsumentów były dwoma głównymi tematami ubiegłotygodniowej sesji rady powiatu ząbkowickiego. Radni podjęli też kilka uchwał związanych praktycznie z bieżącym funkcjonowaniem samorządu powiatowego.

Ewelina Andrzejewska-Bochnak – powiatowy rzecznik konsumentów złożyła sprawozdanie z działalności w zakresie mediacji pomiędzy indywidualnymi nabywcami a sprzedawcami towarów i usług na terenie powiatu ząbkowickiego.

  • W 2018 r. udzielono 1426 porad w z zakresu ochrony praw konsumenckich. Na rzecz wnioskodawców przygotowano i opracowano 158 pism, obejmujących swoim zakresem przede wszystkim odwołania, sprzeciwy, zażalenia, zarzuty, oświadczenia, wyjaśnienia, skargi, zgłoszenia reklamacyjne, wnioski o charakterze mediacyjnym i restrukturyzacyjnym, jak również ugody pozasądowe oraz pozwy i pisma procesowe. Jak poinformowała pani rzecznik, w ubiegłym roku wzrosła liczba pism przygotowywanych na rzecz konsumentów (ze 121 w 2017 r. do 158 w 2018 r.). Najczęściej działania te obejmowały kwestie związane z problematyką ubezpieczeniową, zastrzeżeń wokół umów sprzedaży, zlecenia, komisu, przewozu, umów o dzieło, jakości robót budowlanych, zawyżania opłat za wodę, energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne i telewizyjne oraz niepożądanych skutków zawieranych umów, w tym dotyczących pożyczek oraz kredytów konsumenckich.
  • W 2018 r. powiatowy rzecznik konsumentów w Ząbkowicach Śląskich rozpoznał i podjął postępowania w odniesieniu do 77 skierowanych przez konsumentów wniosków o udzielenie pomocy i podjęcie interwencji w zakresie ochrony praw konsumenckich. Odnotowano tu wzrost z 59 postępowań w roku 2017 do 77 w roku 2018. Spośród przedmiotowych spraw: 49 postępowań zakończyło się wynikiem pozytywnym; 19 postępowań zakończyło się wynikiem negatywnym (z tego 3 sprawy trafiły na drogę postępowania przed sądem powszechnym. W 13 przypadkach konsumenci zostali poinformowani o możliwości dochodzenia swoich spraw przed sądem przy pomocy Rzecznika, jednakże nie wyrazili chęci na wszczęcie takich postępowań, zaś 9 postępowań jest obecnie nadal w toku.

Jak zwróciła uwagę Ewelina Andrzejewska-Bochnak, niejednokrotnie po wystąpieniu rzecznika i złożeniu wyjaśnień oraz dowodów przez przedsiębiorców okazuje się, że twierdzenia konsumentów rozmijają się w sposób znaczący ze stanem faktycznym.

  • Z analizy spraw objętych wystąpieniami kierowanymi przez rzecznika do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów wskazać należy, iż tematyką dominującą w obszarze sprzedaży towarów w większości były umowy dotyczące zakupu obuwia i odzieży, umów o dzieło (wykonanie mebli na zamówienie z montażem, wykonanie i montaż stolarki okiennej i in.); zakupu sprzętu RTV i AGD (w tym sprzętu telekomunikacyjnego) oraz komputerów i akcesoriów komputerowych, a także zakupu elementów wyposażenia wnętrz i materiałów budowlanych. Natomiast w obszarze usług najczęściej do przedsiębiorców kierowano wystąpienia w sprawach telekomunikacyjnych (telefonia, telewizja satelitarna, internet), związanych z dostawą wody oraz usługi pocztowych, a także ubezpieczeń osobowych, majątkowych i kredytów konsumenckich.
  • W 2018 r. powiatowy rzecznik konsumentów uczestniczył w przygotowywaniu pism procesowych. Prowadzono ponadto spotkania informacyjno- edukacyjne z seniorami zrzeszonymi w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ziębicach oraz Klubie Seniora w Ząbkowicach Śląskich. Odbyły się także lekcje dotyczące praw konsumenta dla młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, w czasie których omawiane były sytuacje związane z zawieraniem prostych umów życia codziennego i zakupów dokonywanych przez internet, praw i obowiązków związanych z instytucją rękojmi oraz gwarancją. Przedstawiono także najważniejsze zapisy, na które zwrócić należy uwagę podczas zawierania umów kredytowych.

Dariusz Łach – kierownik wydziału środowiska i rolnictwa w starostwie powiatowym przedstawił ocenę stanu środowiska na obszarze powiatu ząbkowickiego.

Dokument powstał na podstawie informacji zawartych w sporządzonym w: „Programie ochrony środowiska dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, „Oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych dla terenu województwa dolnośląskiego za rok 2017” sporządzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, informacji pozyskanych z zasobów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (o stanie powietrza) oraz w oparciu o informacje posiadane przez starostwo.

  • Jak zaznaczył referujący ochrona powietrza to nie tylko walka ze smogiem, ale również emitowaniem do powietrza zanieczyszczeń związanych z okresową działalnością suszarni. Ujawnił m.in., że obecnie prowadzone są postępowania administracyjne w zakresie uciążliwości spowodowanej działalnością suszarni w gminie Ziębice (Pomianów Dolny) i gminie Stoszowice (Budzów) oraz zakładów górniczych w gminie Bardo (Grochowa) które emitują do środowiska pyły.
  • Odrębnym i nie mniej szkodliwym zjawiskiem wpływającym na nasze środowisko naturalne jest hałas, który negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wzrasta liczba źródeł hałasu i ich aktywności, tworząc niekorzystny klimat akustyczny. Klimat akustyczny w powiecie ząbkowickim, kształtowany jest w głównej mierze przez trasy komunikacyjne, linie kolejowe i zakłady przemysłowe. Wszelkie postępowania administracyjne związane z ograniczeniem uciążliwości akustycznych dotyczą głównie działalności zakładów przemysłowych i przeróbczych zlokalizowanych
  • zazwyczaj w pobliżu terenów podległych ochronie przed hałasem. Szczególnie w okresie lata i jesieni, nasilają się skargi na hałas pochodzący z urządzeń do suszenia zbóż i płodów rolnych (całodobowa praca suszarni połączona z ruchem hałaśliwych pojazdów). Pojawił się ostatnio problem z nadmiernym hałasem i uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem drogi krajowej nr 8 w rejonie Braszowic. W związku z tym została wydana decyzja administracyjna na wykonanie przez GDDKiA we Wrocławiu tzw. przeglądu ekologicznego.
  • Spore obawy mieszkańców budzą kwestie związane z promieniowaniem i natężeniami pola elektromagnetycznego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnego natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w żadnym badanym punkcie pomiarowym. Oznacza to, że wartości natężenia PEM w 2016 roku w skali powiatu utrzymywały się na stosunkowo niskich poziomach.
  • Do oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych wykorzystano wyniki badań z „Oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2017” Z oceny tej wynika, że jakość wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie powiatu ząbkowickiego znajduje się na poziomie umiarkowanym lub słabym. Z racji wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne kompetencje w zakresie kontroli gospodarki wodnej i wodno-ściekowej przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Znacznie lepiej prezentują się za to wskaźniki dotyczące wód podziemnych.

W raporcie o stanie środowiska w powiecie ząbkowickim Dariusz Łach omawiał także stan gleb, problematykę związaną z gospodarką odpadami oraz ogólnym stanem przyrody i ochrony jej zasobów. Do tych tematów wkrótce wrócimy w naszym portalu.

Do spraw związanych z jakością wody odniosła się radna Karolina Czerniec. Na swoim fanpejdżu napisała m.in.: Podczas sesji w zasadzie nie było dyskusji na temat przedstawionego radnym raportu, lecz po jego szczegółowej lekturze mam dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przeprowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony monitoring diagnostyczny jakości wód podziemnych na terenie całego powiatu wykazał, że na terenie Kamieńca Ząbkowickiego znajdują się wody węglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe reprezentujące bardzo dobry stan chemiczny.

W czasie sesji (transmitowanej na You Tube) bieżące sprawozdanie z prac zarządu powiatu przedłożył starosta Roman Fester. Radni przyjęli m.in. uchwały dotyczące: sieci aptek, społecznej straży rybackiej oraz składu niektórych komisji rady powiatu. Jako bezzasadną uznano skargę na działalność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w ubiegłym roku złożoną przez mieszkankę gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Gościem sesji był radny sejmiku dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, który zachęcał m.in. do współpracy w dziedzinie kształtowania i realizacji strategii rozwoju regionu. Wspomniał przy tym o problemach niektórych miast subregionu wałbrzyskiego, gdzie konieczne jest wsparcie zewnętrzne dla pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Egzemplarz aktualnej strategii dla Dolnego Śląska radny wręczył przewodniczącemu rady powiatu ząbkowickiego Dariuszowi Marcinkowowi.