W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 od 4 lutego 2019 r. trwa prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 1. osoby powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. osoby niepełnosprawne,
 4. osoby długotrwale bezrobotne,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonym Programem Rewitalizacji oraz zapewniona będzie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD.

Wnioski na w/w wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich u specjalistów ds. rozwoju zawodowego (pok. 1 – niski parter).

Uwaga: warunkiem realizacji szkolenia będzie złożenie wystawionej przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia po ukończonym szkoleniu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę) lub umowy cywilnoprawnej zawartej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W ramach powyższego programu w roku 2019 nie będzie możliwe skierowanie osób na poniższe szkolenia:

 • prawo jazdy kat. B
 • prawo jazdy kat. C
 • prawo jazdy kat. D
 • prawo jazdy kat. E
 • prawo jazdy kat. T
 • szkolenia językowe

Szkolenie musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym – przeprowadzonym przez uprawnioną do tego instytucję.

Bliższych informacji udzielają: Magdalena Cenarska oraz Sylwia Dudała-Zawilińska – pokój nr 1 (niski parter) – tel. 748166722.