Na Dolnym Śląsku znajdują się trzy obszary aglomeracyjne: wrocławski, sudecki (częścią którego jest powiat ząbkowicki) i legnicko-głogowski. Wewnętrzna integracja tych aglomeracji oraz powiązanie ich ze sobą szybkim transportem regionalnym stworzyć może trzyośrodkową aglomerację zamieszkałą przez 2 miliony ludzi. Byłaby to największa aglomeracja zachodniej Polski.

We Wrocławiu odbyła się wczoraj z udziałem samorządowców robocza konferencja poświęcona aglomeracji dolnośląskiej. Udział wzięli m.in.: minister Michał Dworczyk – szef kancelarii prezesa rady ministrów, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicewojewoda Kamil Zieliński, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Czesław Lesisz i prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Maciej Badora.

  • W 2018 r. sejmik województwa dolnośląskiego przyjął stanowisko dotyczące rozbudowy dróg ekspresowych na południu województwa dolnośląskiego w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi. Trwają zabiegi dotyczące nie tylko budowy drogi ekspresowej S8 do Kłodzka – o czym wielokrotnie pisaliśmy w naszym portalu – ale również o drogę ekspresową S5 do Świdnicy, Wałbrzycha, Bolkowa w powiązaniu z odpowiednio zaprojektowanym odcinkiem S8 w pobliżu Wrocławia.

  • Przez teren województwa dolnośląskiego docelowo powinien przechodzić korytarz drogowy Warszawa – Łódź – Wrocław – Praga, łączący najkrótszą możliwą trasą stolice Polski i Czech i równocześnie obsługujący trzy z czterech największych polskich miast. Na terenie Dolnego Śląska, najkrótszy geometrycznie przebieg tego korytarza prowadzi przez obszar wałbrzysko-świdnicki, czyli drugi pod względem wielkości populacji rejon województwa. Jednocześnie korytarz ten stanowi najkrótszą drogę dojazdu z Wrocławia oraz południowej, wschodniej, centralnej i północnej Polski, do Jeleniej Góry i turystycznego regionu Karkonoszy. W okolicy Bolkowa nowa droga ekspresowa włączać się powinna w prowadzącą do Pragi, budowaną obecnie drogę ekspresową S3.

  • Trzecim elementem warunkującym zintegrowanie trzech dolnośląskich aglomeracji jest przebudowa układu linii kolejowych w aglomeracji sudeckiej (Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów i Bielawa), legnicko-głogowskim obszarze funkcjonalnym oraz wrocławskim obszarze metropolitalnym. Umożliwi to wewnętrzną integrację transportową każdej z tych aglomeracji z wykorzystaniem kolei aglomeracyjnych. Dzięki modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej oraz jej rozbudowie, centralne ośrodki tych aglomeracji (Wałbrzych, Lubin i Wrocław) uzyskają wzajemne połączenie między sobą w czasie poniżej 45 minut regionalnymi pociągami ekspresowymi.

Efektem wymienionych wyżej projektów będzie powstanie trójośrodkowej aglomeracji zamieszkałej przez około 2 miliony ludzi. Dotąd słabszy ekonomicznie ośrodek południowy o dużej atrakcyjności turystycznej, będzie wspierał swój rozwój powiązaniami z ośrodkami silniejszymi gospodarczo. Dzięki rozbudowanej sieci połączeń transportowych mieszkaniec każdego z ośrodków tworzących trójaglomerację, będzie miał możliwość podejmowania pracy lub nauki w każdym z pozostałych ośrodków oraz codziennego dojazdu do niej. Integracja rynku pracy i usług (w tym usług publicznych kulturalnych zdrowotnych, edukacyjnych) oraz znaczne zwiększenie wykorzystania walorów rekreacyjno-turystycznych południa regionu w perspektywie wieloletniej przekształcić ma Dolny Śląsk i tworzące go trzy aglomeracje w silny społecznie i gospodarczo region Polski.

Poprzez: UMWD , DUW